GCP: 배당금 & 이력, 배당락일, GCP Infrastructure Investments 수익률
광고하는

GCP Infrastructure Investments 배당 2021

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.3
배당률 Trailing
6.51%
배당률 Forward
6.51%
배당성향
5개녕평균수익률
7.06%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/11/29 04:24

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 0.00 %
연평균배당성장률, CAGR 0.00 %
평균배당 £0.02
연간평균배당 £0.08
평균배당률 1.78%
평균연배당률 7.06%
최소 £0.02 (2016-01-21)
최대 £0.02 (2016-01-21)
GCP Infrastructure Investments
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-11-04 2021-12-09 Quarterly £0.02 1.64% EOD
2021-07-28 2021-08-05 2021-08-05 2021-09-09 Quarterly £0.02 1.63% EOD
2021-04-21 2021-05-06 2021-05-06 2021-06-08 Quarterly £0.02 1.76% EOD
2021-01-22 2021-02-04 2021-02-04 2021-03-09 Quarterly £0.02 1.64% EOD
2020-10-23 2020-11-05 2020-11-05 2020-12-07 Quarterly £0.02 1.78% EOD
2020-07-23 2020-07-30 2020-07-30 2020-08-28 Quarterly £0.02 1.63% EOD
2020-04-24 2020-05-07 2020-05-07 2020-06-10 Quarterly £0.02 1.75% EOD
2020-01-24 2020-02-06 2020-02-06 2020-03-09 Quarterly £0.02 1.55% EOD
2019-10-15 2019-10-24 2019-10-24 2019-11-22 Quarterly £0.02 1.52% EOD
2019-07-12 2019-07-25 2019-07-25 2019-08-23 Quarterly £0.02 1.6% EOD
2019-04-25 2019-05-02 2019-05-02 2019-06-04 Quarterly £0.02 1.59% EOD
2019-01-24 2019-01-31 2019-01-31 2019-03-01 Quarterly £0.02 1.65% EOD
2018-01-22 2018-11-01 2018-11-01 2018-12-03 Quarterly £0.02 1.69% EOD
2018-01-22 2018-07-26 2018-07-26 2018-08-24 Quarterly £0.02 1.76% EOD
2018-01-22 2018-05-03 2018-05-03 2018-06-05 Quarterly £0.02 1.84% EOD
2018-01-19 2018-01-25 2018-02-23 Quarterly £0.02 1.88% EOD
2017-10-19 2017-10-26 2017-10-26 2017-12-01 Quarterly £0.02 1.84% EOD
2017-07-28 2017-08-10 2017-08-10 2017-09-15 Quarterly £0.02 1.79% EOD
2017-04-20 2017-04-27 2017-04-27 2017-06-02 Quarterly £0.02 1.78% EOD
2017-01-17 2017-01-26 2017-01-26 2017-03-03 Quarterly £0.02 1.88% EOD
2016-10-14 2016-10-20 2016-10-20 2016-11-25 Quarterly £0.02 1.82% EOD
2016-07-14 2016-07-21 2016-07-21 2016-08-26 Quarterly £0.02 1.98% EOD
2016-04-14 2016-04-21 2016-04-21 2016-05-27 Quarterly £0.02 2.07% EOD
2016-01-14 2016-01-21 2016-01-21 2016-02-25 Quarterly £0.02 2.13% EOD
2015-10-13 2015-10-22 2015-10-22 2015-11-25 Quarterly £0.02 2.08% EOD
2015-07-15 2015-07-23 2015-07-23 2015-08-26 Quarterly £0.02 2.2% EOD
2015-04-08 2015-04-16 2015-04-16 2015-05-26 Quarterly £0.02 2.17% EOD
2015-01-14 2015-01-22 2015-01-22 2015-02-24 Quarterly £0.02 2.19% EOD
2014-10-16 2014-10-23 2014-10-23 2014-11-25 Quarterly £0.02 2.31% EOD
2014-07-15 2014-07-23 2014-07-23 2014-08-27 Quarterly £0.02 2.37% EOD
2014-04-15 2014-04-24 2014-05-29 Quarterly £0.02 2.41% EOD
2014-01-16 2014-01-23 2014-02-25 Quarterly £0.02 2.98% EOD
2013-12-06 2013-11-28 2013-12-30 Final £0.04 6.08% EOD
2013-05-30 2013-06-27 Interim £0.04 6.36% EOD
2012-11-29 2012-12-28 Final £0.04 6.56% EOD
2012-05-24 2012-06-29 Interim £0.04 6.66% EOD
2011-11-23 2011-12-23 Final £0.03 EOD
2011-06-01 2011-06-24 Interim £0.02 EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 106GBX 3.4GBX 0.1£ 2.07 % 0.07 % 0.0£
2020 1.1GBX 1.1GBX 0.08£ 6.68 % 6.97 % 0.0£
2019 1.3GBX 1.2GBX 0.08£ 6.40 % 6.05 % 0.1£ 109 %
2018 1.1GBX 1.1GBX 0.08£ 7.12 % 6.65 % 0.1£ 84 %
2017 1.1GBX 1.1GBX 0.08£ 7.23 % 6.98 % 0.0£ 253 %
2016 0.99GBX 0.97GBX 0.08£ 7.86 % 7.66 % 0.1£ 84 %
2015 0.91GBX 0.89GBX 0.08£ 8.59 % 8.34 %
2014 0.88GBX 0.79GBX 0.08£ 9.61 % 8.59 %
2013 0.65GBX 0.61GBX 0.08£ 12.43 % 11.66 %
2012 0.58GBX 0.58GBX 0.08£ 13.03 % 12.89 %
2011 0.56GBX 0.57GBX 0.05£ 9.30 % 9.43 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 GCP Infrastructure Investments의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.02 GBP 0.02 GBP
배당선언일 - -
배당락일 2021/11/04 2022/02/06

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.02 £ 0.02 £
× ×
=
수익 1.75 £ 1.75 £

주가회복 히스토리

GCP Infrastructure Investments
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-11-04 £0.02 107 1
2021-08-05 £0.02 107 5
2021-05-06 £0.02 99 1
2021-02-04 £0.02 106 1
2020-11-05 £0.02 107 1
2020-07-30 £0.02 116 5
2020-05-07 £0.02 108 11
2020-02-06 £0.02 123 1
2019-10-24 £0.02 125 1
2019-07-25 £0.02 119 1
2019-05-02 £0.02 119 5
2019-01-31 £0.02 115 1
2018-11-01 £0.02 113 4
2018-07-26 £0.02 108 1
2018-05-03 £0.02 104 5
2018-01-25 £0.02 101 1
2017-10-26 £0.02 103 1
2017-08-10 £0.02 106 4
2017-04-27 £0.02 107 5
2017-01-26 £0.02 101 5
2016-10-20 £0.02 105 1
2016-07-21 £0.02 96 1
2016-04-21 £0.02 92 4
2016-01-21 £0.02 89 11
2015-10-22 £0.02 91 5
2015-07-23 £0.02 87 4
2015-04-16 £0.02 88 1
2015-01-22 £0.02 87 1
2014-10-23 £0.02 82 6
2014-07-23 £0.02 80 2
2014-04-24 £0.02 79 1
2014-01-23 £0.02 64 1
2013-11-28 £0.04 62 1
2013-05-30 £0.04 60 4
2012-11-29 £0.04 58 1
2012-05-24 £0.04 56 1
2011-11-23 £0.03 - -
2011-06-01 £0.02 - -
확대