GABI: 배당금 & 이력, 배당락일, GCP Asset Backed Income Fund 수익률
광고하는

GCP Asset Backed Income Fund 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.8
배당률 Trailing
0.07%
배당률 Forward
0.07%
배당성향
5개녕평균수익률
6.09%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
80 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 05:57

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 4.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 80 %
단순배당성장률 49.31 %
연평균배당성장률, CAGR 8.35 %
평균배당 £0.014535
연간평균배당 £0.05814
평균배당률 1.52%
평균연배당률 6.09%
최소 0.0025£ (2020-12-03)
최대 0.0155£ (2019-05-02)
GCP Asset Backed Income Fund
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-11-03 2021-11-11 2021-12-10 Quarterly 0.01575£ 1.6% EOD
2021-07-22 2021-07-29 2021-07-29 2021-08-27 Quarterly 0.01575£ 1.54% EOD
2021-04-29 2021-05-13 2021-05-13 2021-06-14 Quarterly 0.01575£ 1.6% EOD
2021-01-26 2021-02-04 2021-02-04 2021-03-05 Quarterly 0.01575£ 1.69% EOD
2020-11-26 2020-12-03 2020-12-03 2020-12-29 Special 0.0025£ 0.27% EOD
2020-10-19 2020-10-29 2020-10-29 2020-11-27 Quarterly 0.0155£ 1.84% EOD
2020-07-23 2020-07-30 2020-07-30 2020-08-28 Quarterly 0.0155£ 1.68% EOD
2020-04-29 2020-05-07 2020-05-07 2020-06-09 Quarterly 0.0155£ 1.75% EOD
2020-01-22 2020-01-30 2020-01-30 2020-02-28 Quarterly 0.0155£ 1.46% EOD
2019-10-23 2019-10-31 2019-10-31 2019-11-29 Quarterly 0.0155£ 1.46% EOD
2019-07-24 2019-08-01 2019-08-01 2019-09-02 Quarterly 0.0155£ 1.49% EOD
2019-04-24 2019-05-02 2019-05-02 2019-06-04 Quarterly 0.0155£ 1.48% EOD
2019-01-23 2019-01-31 2019-01-31 2019-03-01 Quarterly 0.01525£ 1.54% EOD
2018-10-23 2018-11-01 2018-11-01 2018-11-30 Quarterly 0.01525£ 1.57% EOD
2018-07-26 2018-08-02 2018-08-02 2018-09-03 Quarterly 0.01525£ 1.64% EOD
2018-04-26 2018-05-03 2018-05-03 2018-06-05 Quarterly 0.01525£ 1.65% EOD
2017-08-10 2018-01-25 2018-02-23 Quarterly 0.01525£ 1.67% EOD
2017-08-10 2017-10-26 2017-10-26 2017-11-24 Quarterly 0.01525£ 1.67% EOD
2017-07-27 2017-08-03 2017-09-04 Quarterly 0.015£ 1.65% EOD
2017-04-25 2017-05-04 2017-05-31 Quarterly 0.015£ 1.67% EOD
2017-01-18 2017-01-26 2017-02-21 Quarterly 0.015£ 1.69% EOD
2016-10-19 2016-10-27 2016-11-22 Quarterly 0.015£ 1.64% EOD
2016-07-20 2016-07-28 2016-08-22 Quarterly 0.015£ 1.38% EOD
2016-04-20 2016-04-28 2016-05-25 Quarterly 0.0132£ 1.27% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 1,130GBX 8.5GBX 0.06£ 0.74 % 0.01 %
2020 0.91GBX 0.91GBX 0.065£ 7.06 % 7.06 %
2019 1.1GBX 1.0GBX 0.062£ 5.98 % 5.77 %
2018 0.97GBX 0.94GBX 0.06£ 6.51 % 6.27 %
2017 0.90GBX 0.91GBX 0.060£ 6.65 % 6.66 %
2016 0.88GBX 1.0GBX 0.043£ 4.24 % 4.88 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 GCP Asset Backed Income Fund의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.02 GBP 0.02 GBP
배당선언일 2021/11/03 -
배당락일 2021/11/11 2022/01/30

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.02 £ 0.02 £
× ×
=
수익 1.58 £ 1.58 £

주가회복 히스토리

GCP Asset Backed Income Fund
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-11-11 0.01575£ 0.9855GBX 4
2021-07-29 0.01575£ 1.025GBX 1
2021-05-13 0.01575£ 0.982GBX 1
2021-02-04 0.01575£ 0.934GBX 1
2020-12-03 0.0025£ 0.912GBX 1
2020-10-29 0.0155£ 0.842GBX 1
2020-07-30 0.0155£ 0.92GBX 1
2020-05-07 0.0155£ 0.888GBX 21
2020-01-30 0.0155£ 1.06GBX 1
2019-10-31 0.0155£ 1.059643GBX 1
2019-08-01 0.0155£ 1.042289GBX 1
2019-05-02 0.0155£ 1.044163GBX 1
2019-01-31 0.01525£ 0.987152GBX 1
2018-11-01 0.01525£ 0.968394GBX 1
2018-08-02 0.01525£ 0.932287GBX 1
2018-05-03 0.01525£ 0.923096GBX 5
2018-01-25 0.01525£ 0.911763GBX 4
2017-10-26 0.01525£ 0.913704GBX 1
2017-08-03 0.015£ 0.907102GBX 1
2017-05-04 0.015£ 0.898724GBX 1
2017-01-26 0.015£ 0.886096GBX 1
2016-10-27 0.015£ 0.914901GBX 1
2016-07-28 0.015£ 1.09GBX 1
2016-04-28 0.0132£ 1.04GBX 1
확대