EPG: 배당금 & 이력, 배당락일, EP Global Opportunities Trust 수익률
광고하는

EP Global Opportunities Trust 배당 2024

1 평가
Google Play A2 Dividens 요약 뉴스
배당신뢰도 3.7
배당률 Trailing
0.02%
배당률 Forward
0.02%
배당성향
5개녕평균수익률
1.93%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
40 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 04:54

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 2.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 40 %
단순배당성장률 141.94 %
연평균배당성장률, CAGR 19.33 %
평균배당 £0.0554
연간평균배당 £0.0554
평균배당률 2.02%
평균연배당률 1.93%
최소 0.031£ (2016-03-10)
최대 0.075£ (2020-05-07)
EP Global Opportunities Trust
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-03-10 2021-05-06 2021-05-06 2021-05-28 0.06£ 2.11% EOD
2020-03-11 2020-05-07 2020-05-07 2020-05-29 0.075£ 3.07% EOD
2019-03-13 2019-05-02 2019-05-02 2019-05-24 0.065£ 2.12% EOD
2018-03-15 2018-05-03 2018-05-03 2018-05-25 0.053£ 1.71% EOD
2017-03-10 2017-05-04 2017-05-04 2017-05-26 0.053£ 1.81% EOD
2016-03-02 2016-03-10 2016-03-10 2016-03-31 0.031£ 1.37% EOD
2015-05-07 3.3£ 128.65% EOD
2014-05-07 2.7£ 120.13% EOD
2013-05-08 3.9£ 192.59% EOD
2012-05-02 4.2£ 2.53% EOD
2011-03-02 2.8£ 154.48% EOD
2010-03-10 2.4£ EOD
2009-04-15 3.1£ 243.14% EOD
2008-04-09 2.3£ 160.84% EOD
2007-04-11 1.8£ 112.15% EOD
2006-04-05 0.8£ 0.46% EOD
2005-04-06 0.4£ 0.33% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 151GBX 11GBX 0.1£ 0.52 % 0.04 %
2020 2.8GBX 2.7GBX 0.08£ 2.79 % 2.64 %
2019 3.1GBX 3.0GBX 0.07£ 2.14 % 2.10 %
2018 3.0GBX 3.1GBX 0.05£ 1.70 % 1.76 %
2017 3.2GBX 3.0GBX 0.05£ 1.75 % 1.66 %
2016 2.9GBX 2.5GBX 0.03£ 1.26 % 1.06 %
2015 2.3GBX 2.4GBX 3.3£ 136.86 % 140.72 %
2014 2.3GBX 2.3GBX 2.7£ 119.95 % 115.08 %
2013 2.3GBX 2.1GBX 3.9£ 189.02 % 169.57 %
2012 1.8GBX 1.6GBX 4.2£ 254.95 % 239.32 %
2011 1.7GBX 1.7GBX 2.8£ 166.71 % 167.66 %
2010 1.8GBX 1.7GBX 2.4£ 138.94 % 130.97 %
2009 1.7GBX 1.4GBX 3.1£ 215.73 % 180.23 %
2008 1.3GBX 1.4GBX 2.3£ 167.52 % 173.58 %
2007 1.6GBX 1.6GBX 1.8£ 110.71 % 113.92 %
2006 0.8£
2005 0.4£
확대

주가회복 히스토리

EP Global Opportunities Trust
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-05-06 0.06£ 2.85GBX 1
2020-05-07 0.075£ 2.44GBX 6
2019-05-02 0.065£ 3.06GBX 1
2018-05-03 0.053£ 3.1GBX 1
2017-05-04 0.053£ 2.925GBX 1
2016-03-10 0.031£ 2.27GBX 1
2015-05-07 3.3£ 2.565GBX 1
2014-05-07 2.7£ 2.2475GBX 1
2013-05-08 3.9£ 2.025GBX 1
2012-05-02 4.2£ - -
2011-03-02 2.8£ 1.8125GBX 380
2010-03-10 2.4£ - -
2009-04-15 3.1£ 1.275GBX 1
2008-04-09 2.3£ 1.43GBX 1
2007-04-11 1.8£ 1.605GBX 2
2006-04-05 0.8£ - -
2005-04-06 0.4£ - -
확대