EVC: 배당금 & 이력, 배당락일, Entravision Communications 수익률
광고하는

Entravision Communications 배당 2021

2 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.7
배당률 Trailing
1.25%
배당률 Forward
1.25%
배당성향
19.23%
5개녕평균수익률
4.29 %
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/10/27 00:21

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 0.00 %
연평균배당성장률, CAGR 0.00 %
평균배당 $0.04
연간평균배당 $0.16
평균배당률 1.12 %
평균연배당률 4.29 %
최소 $0.02 (2020-06-12)
최대 $0.05 (2017-09-13)
Entravision Communications
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-08-05 2021-09-14 2021-09-15 2021-09-30 Quarterly $0.02 - -
2021-05-06 2021-06-15 2021-06-16 2021-06-30 Quarterly $0.02 - -
2021-03-03 2021-03-15 2021-03-16 2021-03-31 Quarterly $0.02 - -
2020-11-05 2020-12-15 2020-12-16 2020-12-31 Quarterly $0.02 - -
2020-08-04 2020-09-14 2020-09-15 2020-09-30 Quarterly $0.02 - -
2020-05-07 2020-06-12 2020-06-15 2020-06-30 Quarterly $0.02 - -
2020-03-05 2020-03-13 2020-03-16 2020-03-31 Quarterly $0.05 - -
2019-11-07 2019-12-13 2019-12-16 2019-12-31 Quarterly $0.05 - -
2019-08-06 2019-09-13 2019-09-16 2019-09-30 Quarterly $0.05 - -
2019-05-07 2019-06-13 2019-06-14 2019-06-28 Quarterly $0.05 - -
2019-03-08 2019-03-19 2019-03-20 2019-03-29 Quarterly $0.05 - -
2018-11-07 2018-12-13 2018-12-14 2018-12-31 Quarterly $0.05 - -
2018-08-02 2018-09-13 2018-09-14 2018-09-28 Quarterly $0.05 - -
2018-05-08 2018-06-13 2018-06-14 2018-06-29 Quarterly $0.05 - -
2018-03-07 2018-03-16 2018-03-19 2018-03-30 Quarterly $0.05 - -
2017-10-12 2017-12-13 2017-12-14 2017-12-29 Quarterly $0.05 - -
2017-08-02 2017-09-13 2017-09-14 2017-09-29 Quarterly $0.05 - -
- 2017-06-13 2017-06-15 2017-06-30 Quarterly $0.03 - -
2017-03-02 2017-03-10 2017-03-14 2017-03-31 Quarterly $0.03 - -
2016-11-03 2016-12-12 2016-12-14 2016-12-30 Quarterly $0.03 - -
2016-08-03 2016-09-13 2016-09-15 2016-09-30 Quarterly $0.03 - -
2016-05-05 2016-06-13 2016-06-15 2016-06-30 Quarterly $0.03 - -
2016-02-25 2016-03-09 2016-03-11 2016-03-31 Quarterly $0.03 - -
2015-12-03 2015-12-11 2015-12-15 2015-12-31 Quarterly $0.03 - -
2015-08-06 2015-09-11 2015-09-15 2015-09-30 Quarterly $0.02 - -
2015-05-07 2015-06-11 2015-06-15 2015-06-30 Quarterly $0.02 - -
2015-02-26 2015-03-10 2015-03-12 2015-03-31 Quarterly $0.02 - -
2014-12-04 2014-12-11 2014-12-15 2014-12-30 Quarterly $0.02 - -
2014-08-06 2014-09-11 2014-09-15 2014-09-30 Quarterly $0.02 - -
2014-05-08 2014-06-11 2014-06-13 2014-06-30 Quarterly $0.02 - -
2014-02-27 2014-03-12 2014-03-14 2014-03-31 Quarterly $0.02 - -
2013-12-05 2013-12-12 2013-12-16 2013-12-30 Quarterly $0.12 - -
2012-11-30 2012-12-10 2012-12-12 2012-12-28 Other $0.12 - -
- 2011-12-14 2011-12-16 2011-12-30 Other $0.05 - -
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

Entravision Communications
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비)
2021 8$ 5.12$ 0.075$ 1.46% 0.94%
2020 2.75$ 1.88$ 0.125$ 6.65% 4.55%
2019 2.62$ 3.16$ 0.2$ 6.33% 7.63%
2018 2.91$ 4.98$ 0.2$ 4.02% 6.87%
2017 7.15$ 6.04$ 0.1625$ 2.69% 2.27%
2016 7$ 7.19$ 0.125$ 1.74% 1.79%
2015 7.71$ 7.34$ 0.10625$ 1.45% 1.38%
2014 6.48$ 5.48$ 0.1$ 1.82% 1.54%
2013 - - 0.125$ - -
2012 - - 0.118$ - -
2011 - - 0.0545$ - -
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Entravision Communications의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.03 USD 0.03 USD
배당선언일 2021/08/05 -
배당락일 2021/09/14 2021/12/15

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.03 $ 0.03 $
× ×
=
수익 2.50 $ 2.50 $