ESP: 배당금 & 이력, 배당락일, Empiric Student Property 수익률
광고하는

Empiric Student Property 배당 2021

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 3.2
배당률 Trailing
5.92%
배당률 Forward
11.85%
배당성향
500.00 %
5개녕평균수익률
4.69%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/11/27 02:45

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 3.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 -78.65 %
연평균배당성장률, CAGR -26.57 %
평균배당 £0.01
연간평균배당 £0.05
평균배당률 1.36%
평균연배당률 4.69%
최소 £0.01 (2017-11-30)
최대 £0.02 (2017-01-19)
Empiric Student Property
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-08-12 2021-11-11 2021-11-11 2021-12-03 Quarterly £0.02 2.98% EOD
2021-08-17 2021-09-02 2021-09-17 Quarterly £0.02 2.59% EOD
2020-02-17 2020-02-27 2020-02-27 2020-03-20 Quarterly £0.01 1.33% EOD
2019-11-27 2019-12-05 2019-12-05 2019-12-20 Quarterly £0.01 1.32% EOD
2019-08-20 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-20 Quarterly £0.01 1.35% EOD
2019-05-29 2019-06-06 2019-06-06 2019-06-28 Quarterly £0.01 1.37% EOD
2019-02-14 2019-02-28 2019-02-28 2019-03-22 Quarterly £0.01 1.29% EOD
2018-11-14 2018-11-22 2018-11-22 2018-12-07 Quarterly £0.01 1.34% EOD
2018-08-21 2018-08-30 2018-08-30 2018-09-14 Quarterly £0.01 1.28% EOD
2018-05-23 2018-05-31 2018-05-31 2018-06-15 Quarterly £0.01 1.46% EOD
2018-02-26 2018-03-08 2018-03-08 2018-03-23 Quarterly £0.01 1.5% EOD
2017-11-23 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-15 Quarterly £0.01 1.43% EOD
2017-07-04 2017-07-20 2017-07-20 2017-08-01 Quarterly £0.02 1.39% EOD
2017-05-10 2017-05-18 2017-05-18 2017-05-31 Quarterly £0.02 1.36% EOD
2017-01-11 2017-01-19 2017-01-19 2017-02-08 Quarterly £0.02 1.45% EOD
2016-10-17 2016-10-27 2016-10-27 2016-11-10 Quarterly £0.02 1.36% EOD
2016-07-26 2016-08-04 2016-08-04 2016-08-17 Quarterly £0.02 1.33% EOD
2016-05-25 2016-06-09 2016-06-09 2016-06-23 Quarterly £0.02 1.36% EOD
2016-03-01 2016-03-10 2016-03-10 2016-03-23 Quarterly £0.01 1.24% EOD
2015-10-08 2015-10-15 2015-10-15 2015-11-04 Quarterly £0.01 1.27% EOD
2015-07-08 2015-07-16 2015-08-04 Quarterly £0.01 0.89% EOD
2015-05-28 2015-06-04 2015-06-25 Quarterly £0.03 2.78% EOD
2015-02-25 2015-03-05 2015-03-20 Quarterly £0.00 0.48% EOD
2014-10-08 2014-11-06 2014-11-28 Quarterly £0.02 1.49% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 0.84GBX 0.85GBX 0.1£ 5.86 % 5.92 % 0.0£ 500 %
2020 0.75GBX 0.71GBX 0.013£ 1.76 % 1.67 % 0.0£ 63 %
2019 0.98GBX 0.93GBX 0.1£ 5.35 % 5.13 % 0.1£ 100 %
2018 0.92GBX 0.90GBX 0.1£ 5.54 % 5.41 % 0.1£ 100 %
2017 0.93GBX 1.1GBX 0.059£ 5.53 % 6.31 % 0.1£ 98 %
2016 1.1GBX 1.1GBX 0.059£ 5.28 % 5.54 % 0.1£ 84 %
2015 1.1GBX 1.1GBX 0.058£ 5.42 % 5.14 %
2014 1.0GBX 1.0GBX 0.02£ 1.49 % 1.47 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Empiric Student Property의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.03 GBP 0.03 GBP
배당선언일 2021/08/12 -
배당락일 2021/11/11 2022/02/27

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.03 £ 0.03 £
× ×
=
수익 2.50 £ 2.50 £

주가회복 히스토리

Empiric Student Property
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-11-11 £0.02 84 1
2021-09-02 £0.02 96 1
2020-02-27 £0.01 94 5
2019-12-05 £0.01 95 1
2019-09-05 £0.01 93 5
2019-06-06 £0.01 91 13
2019-02-28 £0.01 97 1
2018-11-22 £0.01 93 1
2018-08-30 £0.01 98 1
2018-05-31 £0.01 86 1
2018-03-08 £0.01 83 1
2017-11-30 £0.01 88 15
2017-07-20 £0.02 110 7
2017-05-18 £0.02 112 1
2017-01-19 £0.02 107 1
2016-10-27 £0.02 111 5
2016-08-04 £0.02 113 1
2016-06-09 £0.02 110 1
2016-03-10 £0.01 109 1
2015-10-15 £0.01 107 1
2015-07-16 £0.01 106 1
2015-06-04 £0.03 108 1
2015-03-05 £0.00 103 1
2014-11-06 £0.02 101 1
확대