CHCT: 배당금 & 이력, 배당락일, Community Healthcare Trust 수익률
광고하는

Community Healthcare Trust 배당 2021

3 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 4.3
배당률 Trailing
3.73%
배당률 Forward
3.76%
배당성향
105.83 %
5개녕평균수익률
5.47%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 05:42

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 5.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 100 %
단순배당성장률 10.56 %
연평균배당성장률, CAGR 2.03 %
평균배당 $0.4013
연간평균배당 $1.6052
평균배당률 1.39%
평균연배당률 5.47%
최소 $0.3775 (2016-02-17)
최대 $0.425 (2020-11-13)
Community Healthcare Trust
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-10-28 2021-11-10 2021-11-12 2021-11-26 Quarterly $0.435 0.93% IR
2021-07-29 2021-08-12 2021-08-13 2021-08-27 Quarterly $0.4325 0.9% EOD
2021-04-29 2021-05-13 2021-05-14 2021-05-28 Quarterly $0.43 0.92% EOD
2021-02-11 2021-02-24 2021-02-25 2021-03-05 Quarterly $0.4275 0.93% EOD
2020-11-02 2020-11-13 2020-11-16 2020-11-27 Quarterly $0.425 0.9% EOD
2020-08-03 2020-08-14 2020-08-17 2020-08-28 Quarterly $0.423 0.9% EOD
2020-05-04 2020-05-14 2020-05-15 2020-05-29 Quarterly $0.42 1.21% EOD
2020-02-06 2020-02-14 2020-02-18 2020-02-28 Quarterly $0.418 0.84% EOD
2019-10-31 2019-11-14 2019-11-15 2019-11-29 Quarterly $0.415 0.9% EOD
2019-08-01 2019-08-15 2019-08-16 2019-08-30 Quarterly $0.4125 0.96% EOD
2019-05-01 2019-05-16 2019-05-17 2019-05-31 Quarterly $0.41 1.1% EOD
2019-02-07 2019-02-21 2019-02-22 2019-03-01 Quarterly $0.4075 1.17% EOD
2018-11-01 2018-11-15 2018-11-16 2018-11-30 Quarterly $0.405 1.41% EOD
2018-08-01 2018-08-16 2018-08-17 2018-08-31 Quarterly $0.4025 1.27% EOD
2018-05-03 2018-05-17 2018-05-18 2018-06-01 Quarterly $0.40 1.56% EOD
2018-02-01 2018-02-15 2018-02-16 2018-03-02 Quarterly $0.3975 1.69% EOD
2017-11-02 2017-11-16 2017-11-17 2017-12-01 Quarterly $0.395 1.42% EOD
2017-08-07 2017-08-24 2017-08-28 2017-09-01 Quarterly $0.3925 1.5% EOD
2017-05-17 2017-05-19 2017-06-02 Quarterly $0.39 1.59% EOD
2017-02-02 2017-02-15 2017-02-17 2017-03-03 Quarterly $0.3875 1.71% EOD
2016-11-01 2016-11-16 2016-11-18 2016-12-02 Quarterly $0.385 1.81% EOD
2016-08-05 2016-08-17 2016-08-19 2016-09-02 Quarterly $0.3825 1.67% EOD
2016-05-03 2016-05-18 2016-05-20 2016-06-03 Quarterly $0.38 2.08% EOD
2016-02-09 2016-02-17 2016-02-19 2016-03-04 Quarterly $0.3775 2.1% EOD
2015-11-06 2015-11-18 2015-11-20 2015-12-04 Quarterly $0.375 2.03% EOD
2015-08-06 2015-08-18 2015-08-20 2015-09-03 Other $0.142 0.79% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 41$ 47$ 1.7$ 3.64 % 4.23 % 2.2$ 106 %
2020 47$ 44$ 1.7$ 3.87 % 3.58 % 2.0$ 85 %
2019 42$ 40$ 1.6$ 4.16 % 3.87 % 1.4$ 120 %
2018 29$ 28$ 1.6$ 5.71 % 5.57 % 1.5$ 104 %
2017 28$ 25$ 1.6$ 6.17 % 5.57 % 1.4$ 109 %
2016 23$ 20$ 1.5$ 7.44 % 6.62 % 1.5$ 101 %
2015 18$ 18$ 0.52$ 2.81 % 2.81 % -0.30$ -170 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Community Healthcare Trust의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.44 USD 0.44 USD
배당선언일 2021/10/28 -
배당락일 2021/11/10 2022/02/14

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.44 $ 0.44 $
× ×
=
수익 43.50 $ 43.50 $

주가회복 히스토리

Community Healthcare Trust
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-11-10 $0.435 $47.00 -
2021-08-12 $0.4325 $47.93 1
2021-05-13 $0.43 $46.68 1
2021-02-24 $0.4275 $45.97 12
2020-11-13 $0.425 $47.36 32
2020-08-14 $0.423 $47.21 3
2020-05-14 $0.42 $34.59 1
2020-02-14 $0.418 $49.94 1
2019-11-14 $0.415 $45.99 5
2019-08-15 $0.4125 $42.90 1
2019-05-16 $0.41 $37.18 1
2019-02-21 $0.4075 $34.69 1
2018-11-15 $0.405 $28.63 1
2018-08-16 $0.4025 $31.67 155
2018-05-17 $0.40 $25.72 4
2018-02-15 $0.3975 $23.58 1
2017-11-16 $0.395 $27.90 5
2017-08-24 $0.3925 $26.09 1
2017-05-17 $0.39 $24.50 1
2017-02-15 $0.3875 $22.72 1
2016-11-16 $0.385 $21.29 1
2016-08-17 $0.3825 $22.89 1
2016-05-18 $0.38 $18.28 5
2016-02-17 $0.3775 $17.99 5
2015-11-18 $0.375 $18.45 1
2015-08-18 $0.142 $17.96 3
확대