CHEP: 배당금 & 이력, 배당락일, ChTPZ 수익률
광고하는

ChTPZ 배당 2023

3 평가
Google Play A2 Dividens 요약 뉴스
배당신뢰도 1.7
배당률 Trailing
배당률 Forward
배당성향
-60.13 %
5개녕평균수익률
6.69%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 22/07/29 21:46

배당지급내역

5개년 통계: 2017-2022

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 -34.83 %
연평균배당성장률, CAGR -8.21 %
평균배당 8.79142857142857 ₽
연간평균배당 12.308 ₽
평균배당률 4.78%
평균연배당률 6.69%
최소 4.37₽ (2020-01-08)
최대 15.38₽ (2019-07-08)
ChTPZ
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-01-08 2021-01-10 2021-02-15 6.55₽ 2.54% FM
2020-06-12 2020-06-15 2020-07-20 8.18₽ 4.05% FM
2020-01-08 2020-01-09 2020-02-13 5.45₽ 2.66% FM
2020-01-08 2020-01-09 2020-02-13 4.37₽ 2.13% FM
2019-07-08 2019-07-09 2019-08-13 15.38₽ 10.05% FM
2018-05-09 2018-05-10 2018-06-14 11.56₽ 4.82% FM
2017-05-09 2017-05-10 2017-06-14 10.05₽ 7.21% FM
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

배당금액 배당수익률(평균가 대비) EPS 배당성향
2021 6.6₽ 2.54 % -60 %
2020 18₽ 8.84 % 88 %
2019 15₽ 10.05 % 47 %
2018 12₽ 4.82 % 71 %
2017 10₽ 7.21 % 118 %
확대