CWC: 배당금 & 이력, 배당락일, Cewe 수익률
광고하는

Cewe 배당 2021

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 4.7
배당률 Trailing
1.76%
배당률 Forward
1.76%
배당성향
31.29 %
5개녕평균수익률
2.30%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %
배당신뢰도 2.5
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
2.72%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
100 %

배당관련 최신 자료 21/11/29 02:10

배당지급내역

CWC:XETRA

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 5.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 100 %
단순배당성장률 25.00 %
연평균배당성장률, CAGR 4.56 %
평균배당 €1.84
연간평균배당 €1.84
평균배당률 2.34%
평균연배당률 2.30%
최소 €1.60 (2016-06-02)
최대 €2.00 (2020-10-07)
CWC:XETRACewe
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-06-10 €2.30 1.78% EOD
2020-10-07 €2.00 2.2% EOD
2019-06-06 €1.95 2.35% EOD
2018-06-07 €1.85 2.21% EOD
2017-06-01 €1.80 2.32% EOD
2016-06-02 €1.60 2.64% EOD
2015-06-04 €1.55 2.82% EOD
2014-06-05 €1.50 2.75% EOD
2013-06-06 €1.45 4.35% EOD
2012-06-07 €1.40 4.8% EOD
2011-05-19 €1.25 3.61% EOD
2010-06-03 €1.05 3.68% EOD
2009-05-29 €1.00 4.39% EOD
2008-05-29 €1.20 5.22% EOD
2007-04-27 €1.20 3.16% EOD
2006-06-02 €1.20 EOD
2005-07-01 €0.60 EOD
2004-06-25 €0.80 EOD
2003-06-27 €1.00 EOD
2002-06-21 €0.80 EOD
2001-06-22 €1.00 EOD
2000-06-30 €1.15 EOD
1999-06-18 €0.93 EOD
1998-06-19 €0.77 EOD
1997-06-13 €0.72 EOD
1996-06-14 €0.72 EOD
1995-06-15 €0.72 EOD
1994-06-10 €0.66 EOD
확대
CWC:F

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 5.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 100 %
단순배당성장률 150.00 %
연평균배당성장률, CAGR 20.11 %
평균배당 €1.87
연간평균배당 €2.24
평균배당률 2.30%
평균연배당률 2.72%
최소 €1.60 (2016-06-02)
최대 €2.00 (2020-06-11)
CWC:FCewe
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2020-10-07 €2.00 2.21% EOD
2020-06-11 €2.00 2.1% EOD
2019-06-06 €1.95 2.33% EOD
2018-06-07 €1.85 2.2% EOD
2017-06-01 €1.80 2.31% EOD
2016-06-02 €1.60 2.64% EOD
2015-06-04 €1.55 2.82% EOD
2014-06-05 €1.50 2.73% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

CWC:XETRACewe
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 131€ 122€ 2.3€ 1.89 % 1.76 % 7.4€ 31 %
2020 93€ 95€ 2.0€ 2.10 % 2.16 % 4.3€ 46 %
2019 106€ 83€ 2.0€ 2.34 % 1.84 % 5.2€ 38 %
2018 62€ 78€ 1.9€ 2.37 % 2.98 % 4.1€ 45 %
2017 88€ 79€ 1.8€ 2.29 % 2.04 % 3.8€ 47 %
2016 85€ 67€ 1.6€ 2.39 % 1.89 % 0.77€ 208 %
2015 55€ 54€ 1.6€ 2.89 % 2.84 % 6.9€ 23 %
2014 52€ 51€ 1.5€ 2.92 % 2.91 % 3.4€ 44 %
2013 43€ 36€ 1.5€ 4.05 % 3.39 % 2.4€ 61 %
2012 31€ 31€ 1.4€ 4.46 % 4.51 % 2.3€ 62 %
2011 31€ 31€ 1.3€ 4.05 % 3.98 % 2.3€ 55 %
2010 33€ 27€ 1.1€ 3.85 % 3.15 % -0.16€ -637 %
2009 23€ 20€ 1.0€ 4.95 % 4.42 % 2.1€ 48 %
2008 14€ 21€ 1.2€ 5.73 % 8.54 % -1.8€ -66 %
2007 27€ 34€ 1.2€ 3.50 % 4.44 % 2.0€ 59 %
2006 1.2€
2005 0.6€ 1.8€ 33 %
2004 0.8€ 0.29€ 281 %
2003 1.0€ 1.5€ 69 %
2002 0.8€
2001 1.0€
2000 1.2€
1999 0.9€
1998 0.77€
1997 0.72€
1996 0.72€
1995 0.72€
1994 0.66€
확대
CWC:FCewe
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2020 93€ 95€ 4.0€ 4.22 % 4.32 %
2019 107€ 83€ 2.0€ 2.34 % 1.83 %
2018 61€ 78€ 1.9€ 2.37 % 3.03 %
2017 89€ 79€ 1.8€ 2.29 % 2.03 % 0.1€ 2571 %
2016 83€ 67€ 1.6€ 2.39 % 1.92 % 0.0€ 8000 %
2015 55€ 54€ 1.6€ 2.89 % 2.81 % 3.7€ 42 %
2014 51€ 51€ 1.5€ 2.93 % 2.92 %
확대

주가회복 히스토리

CWC:XETRACewe
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-06-10 €2.30 €129.40 4
2020-10-07 €2.00 €90.90 1
2019-06-06 €1.95 €83.00 1
2018-06-07 €1.85 €83.60 1
2017-06-01 €1.80 €77.50 1
2016-06-02 €1.60 €60.50 4
2015-06-04 €1.55 €55.02 151
2014-06-05 €1.50 €54.60 1
2013-06-06 €1.45 €33.31 1
2012-06-07 €1.40 €29.14 4
2011-05-19 €1.25 €34.60 295
2010-06-03 €1.05 €28.51 140
2009-05-29 €1.00 €22.80 3
2008-05-29 €1.20 €23.00 11
2007-04-27 €1.20 €38.00 3
2006-06-02 €1.20 - -
2005-07-01 €0.60 - -
2004-06-25 €0.80 - -
2003-06-27 €1.00 - -
2002-06-21 €0.80 - -
2001-06-22 €1.00 - -
2000-06-30 €1.15 - -
1999-06-18 €0.93 - -
1998-06-19 €0.77 - -
1997-06-13 €0.72 - -
1996-06-14 €0.72 - -
1995-06-15 €0.72 - -
1994-06-10 €0.66 - -
확대
CWC:FCewe
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2020-10-07 €2.00 €90.60 1
2020-06-11 €2.00 €95.10 7
2019-06-06 €1.95 €83.70 5
2018-06-07 €1.85 €84.10 5
2017-06-01 €1.80 €77.84 117
2016-06-02 €1.60 €60.70 1
2015-06-04 €1.55 €55.00 42
2014-06-05 €1.50 €54.85 1
확대