0MPM, CEC, CEC1: 배당금 & 이력, 배당락일, Ceconomy 수익률
광고하는

Ceconomy 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 0.8
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
2.42%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %
배당신뢰도 0.8
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
2.00%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %
배당신뢰도 0.8
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
4.70%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %
배당신뢰도 0.7
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
0.02%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %
배당신뢰도 0.8
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
4.66%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %
배당신뢰도 0.8
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
4.86%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %
배당신뢰도 0.8
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
4.70%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %
배당신뢰도 0.8
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
3.94%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %
배당신뢰도 0.8
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
4.72%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 04:59

배당지급내역

CEC1:XETRA

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 €0.33012
연간평균배당 €0.33012
평균배당률 1.95%
평균연배당률 2.42%
최소 0.32€ (2018-02-15)
최대 0.33518€ (2016-02-22)
CEC1:XETRACeconomy
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2018-02-15 0.32€ 3.06% EOD
2017-02-07 0.33518€ 1.19% EOD
2016-02-22 0.33518€ 1.6% EOD
2015-02-23 0.05376€ 0.23% EOD
2013-05-09 0.33518€ 1.44% EOD
2012-05-24 0.46957€ 2.07% EOD
2011-05-09 0.46957€ 1.54% EOD
2010-05-06 0.41044€ 1.09% EOD
2009-05-14 0.41044€ 1.42% EOD
2008-05-19 0.41044€ 1.01% EOD
2007-05-24 0.38957€ 0.7% EOD
2006-05-19 0.35479€ 1.96% EOD
2005-05-19 0.35479€ EOD
2004-06-07 0.35479€ 2.22% EOD
2003-05-23 0.35479€ 3.17% EOD
2002-05-24 0.35479€ 2.36% EOD
2001-06-21 0.35479€ 4.1% EOD
2000-07-05 0.35415€ 4.01% EOD
1999-07-07 0.04206€ 0.39% EOD
1998-07-08 0.34114€ 2.82% EOD
1997-07-10 0.15157€ 0.62% EOD
확대
CEC:XETRA

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 €0.29648
연간평균배당 €0.29648
평균배당률 1.57%
평균연배당률 2.00%
최소 0.26€ (2018-02-15)
최대 0.31472€ (2016-02-22)
CEC:XETRACeconomy
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2018-02-15 0.26€ 2.33% EOD
2017-02-07 0.31472€ 1.05% EOD
2016-02-22 0.31472€ 1.34% EOD
2015-02-23 0.28324€ 0.94% EOD
2013-05-09 0.31472€ 1.29% EOD
2012-05-24 0.42487€ 1.89% EOD
2011-05-09 0.42487€ 0.9% EOD
2010-05-06 0.37137€ 0.88% EOD
2009-05-14 0.37137€ 1.13% EOD
2008-05-19 0.37137€ 0.73% EOD
2007-05-24 0.35248€ 0.61% EOD
2006-05-19 0.32101€ 2.28% EOD
2005-05-19 0.32101€ 2.51% EOD
2004-06-07 0.32101€ 2.56% EOD
2003-05-23 0.32101€ 4.24% EOD
2002-05-24 0.32101€ 2.72% EOD
2001-06-21 0.32101€ 2.39% EOD
2000-07-05 0.32101€ 2.6% EOD
1999-07-07 0.03965€ 0.21% EOD
1998-07-08 0.00958€ 0.06% EOD
1997-07-10 0.12879€ 0.95% EOD
확대
CEC1:STU

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 €0.813333333333333
연간평균배당 €0.813333333333333
평균배당률 3.95%
평균연배당률 4.70%
최소 0.32€ (2018-02-15)
최대 1.06€ (2016-02-22)
CEC1:STUCeconomy
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2018-02-15 0.32€ 3.08% EOD
2017-02-07 1.06€ 3.75% EOD
2016-02-22 1.06€ 5.02% EOD
2015-02-23 1.13€ 4.88% EOD
확대
0MPM:LSE

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 £0.00296666666666667
연간평균배당 £0.00296666666666667
평균배당률 0.01%
평균연배당률 0.02%
최소 0.0026£ (2018-02-15)
최대 0.00315£ (2016-02-22)
0MPM:LSECeconomy
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2018-02-15 0.0026£ 0.02% EOD
2017-02-07 0.00315£ 0.01% EOD
2016-02-22 0.00315£ 0.01% EOD
2015-02-23 0.00283£ 0.01% EOD
2013-05-09 0.00315£ 0.01% EOD
2012-05-24 0.00425£ 0.02% EOD
2011-05-09 0.00425£ 0.01% EOD
2010-05-06 0.00371£ 0.01% EOD
2009-05-14 0.00371£ 0.01% EOD
2008-05-19 0.00371£ 0.01% EOD
2007-05-24 0.00352£ EOD
확대
CEC1:HM

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 €0.813333333333333
연간평균배당 €0.813333333333333
평균배당률 3.94%
평균연배당률 4.66%
최소 0.32€ (2018-02-15)
최대 1.06€ (2016-02-22)
CEC1:HMCeconomy
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2018-02-15 0.32€ 2.98% EOD
2017-02-07 1.06€ 3.83% EOD
2016-02-22 1.06€ 5.0% EOD
2015-02-23 1.13€ 4.92% EOD
2013-05-09 1.06€ 4.57% EOD
확대
CEC1:HA

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 0.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 €0.69
연간평균배당 €0.69
평균배당률 3.44%
평균연배당률 4.86%
최소 0.32€ (2018-02-15)
최대 1.06€ (2017-02-07)
CEC1:HACeconomy
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2018-02-15 0.32€ 3.05% EOD
2017-02-07 1.06€ 3.83% EOD
확대
CEC1:F

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 €0.813333333333333
연간평균배당 €0.813333333333333
평균배당률 3.94%
평균연배당률 4.70%
최소 0.32€ (2018-02-15)
최대 1.06€ (2016-02-22)
CEC1:FCeconomy
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2018-02-15 0.32€ 3.08% EOD
2017-02-07 1.06€ 3.73% EOD
2016-02-22 1.06€ 5.02% EOD
2015-02-23 1.13€ 4.87% EOD
2013-05-09 1.06€ 4.52% EOD
2012-05-24 1.485€ 6.59% EOD
2011-05-09 1.49€ 4.92% EOD
확대
CEC:F

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 €0.753333333333333
연간평균배당 €0.753333333333333
평균배당률 3.31%
평균연배당률 3.94%
최소 0.26€ (2018-02-15)
최대 1€ (2016-02-22)
CEC:FCeconomy
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2018-02-15 0.26€ 2.35% EOD
2017-02-07 1€ 3.33% EOD
2016-02-22 1€ 4.25% EOD
2015-02-23 0.9€ 2.99% EOD
2013-05-09 1€ 4.1% EOD
2012-05-24 1.35009€ 5.99% EOD
2011-05-09 1.35€ 2.86% EOD
2010-05-06 1.18€ 2.79% EOD
2009-05-14 1.18€ 3.59% EOD
2008-05-19 1.18€ 2.31% EOD
2007-05-24 1.12€ 1.94% EOD
2006-05-19 1.02€ 2.28% EOD
2005-05-19 1.02€ 2.51% EOD
2004-06-07 1.02€ 2.55% EOD
확대
CEC1:BE

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 €0.813333333333333
연간평균배당 €0.813333333333333
평균배당률 4.06%
평균연배당률 4.72%
최소 0.32€ (2018-02-15)
최대 1.06€ (2016-02-22)
CEC1:BECeconomy
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2018-02-15 0.32€ 3.36% EOD
2017-02-07 1.06€ 3.83% EOD
2016-02-22 1.06€ 5.0% EOD
2015-02-23 1.13€ 4.92% EOD
2013-05-09 1.06€ 4.61% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

CEC1:XETRACeconomy
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2018 3.6€ 7.8€ 0.3€ 4.12 % 8.79 % -0.64€ -50 %
2017 10€ 19€ 0.34€ 1.76 % 3.32 % 3.4€ 10 %
2016 27€ 24€ 0.34€ 1.38 % 1.22 % 1.8€ 18 %
2015 24€ 23€ 0.054€ 0.24 % 0.23 % 2.1€ 3 %
2013 27€ 24€ 0.34€ 1.38 % 1.25 %
2012 23€ 24€ 0.47€ 1.96 % 2.04 % 0.089€ 529 %
2011 24€ 29€ 0.47€ 1.61 % 1.94 % 2.8€ 17 %
2010 36€ 36€ 0.41€ 1.14 % 1.13 % 0.54€ 76 %
2009 35€ 29€ 0.41€ 1.40 % 1.17 %
2008 29€ 37€ 0.41€ 1.11 % 1.42 % -0.35€ -118 %
2007 44€ 51€ 0.39€ 0.76 % 0.88 % -0.028€ -1417 %
2006 0.35€ 1.1€ 33 %
2005 0.35€
2004 0.35€
2003 0.35€
2002 0.35€
2001 0.35€
2000 0.35€
1999 0.042€
1998 0.34€
1997 0.15€
확대
CEC:XETRACeconomy
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2018 3.1€ 7.8€ 0.3€ 3.35 % 8.26 % 0.1€ 520 %
2017 13€ 21€ 0.31€ 1.51 % 2.50 % 0.81€ 39 %
2016 32€ 27€ 0.31€ 1.15 % 1.00 % 1.8€ 17 %
2015 30€ 29€ 0.28€ 0.98 % 0.96 % 2.1€ 14 %
2013 35€ 27€ 0.31€ 1.15 % 0.89 %
2012 21€ 24€ 0.42€ 1.74 % 2.02 % 0.089€ 479 %
2011 28€ 41€ 0.42€ 1.04 % 1.51 % 2.8€ 15 %
2010 54€ 45€ 0.37€ 0.82 % 0.69 % 0.54€ 69 %
2009 43€ 35€ 0.37€ 1.08 % 0.87 %
2008 29€ 42€ 0.37€ 0.89 % 1.30 % -0.35€ -106 %
2007 57€ 58€ 0.35€ 0.60 % 0.61 % -0.028€ -1282 %
2006 0.32€ 1.1€ 30 %
2005 0.32€
2004 0.32€
2003 0.32€
2002 0.32€
2001 0.32€
2000 0.32€
1999 0.040€
1998 0.010€
1997 0.13€
확대
CEC1:STUCeconomy
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2018 3.4€ 7.7€ 0.3€ 4.16 % 9.50 %
2017 10€ 19€ 1.1€ 5.58 % 10.29 %
2016 27€ 24€ 1.1€ 4.37 % 3.91 %
2015 24€ 23€ 1.1€ 4.97 % 4.75 %
확대
0MPM:LSECeconomy
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2018 3.2£ 7.7£ 0.003£ 0.03 % 0.08 % 0.07 4 %
2017 13£ 21£ 0.003£ 0.02 % 0.03 % 0.5302 1 %
2016 31£ 27£ 0.003£ 0.01 % 0.01 % 0.1531 2 %
2015 30£ 29£ 0.003£ 0.01 % 0.01 % 2.5001 0 %
2013 35£ 27£ 0.003£ 0.01 % 0.01 % 1.3801 0 %
2012 21£ 24£ 0.004£ 0.02 % 0.02 % 0.0122 35 %
2011 28£ 41£ 0.004£ 0.01 % 0.02 % 1.9309 0 %
2010 54£ 45£ 0.004£ 0.01 % 0.01 % 2.6041 0 %
2009 43£ 34£ 0.004£ 0.01 % 0.01 %
2008 29£ 44£ 0.004£ 0.01 % 0.01 % -0.3488 -1 %
2007 57£ 37£ 0.004£ 0.01 % 0.01 % -0.0275 -13 %
확대
CEC1:HMCeconomy
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2018 3.5€ 7.8€ 0.3€ 4.09 % 9.14 %
2017 10€ 19€ 1.1€ 5.54 % 10.22 %
2016 27€ 24€ 1.1€ 4.36 % 3.88 %
2015 24€ 23€ 1.1€ 4.95 % 4.68 %
2013 27€ 24€ 1.1€ 4.38 % 3.95 %
확대
CEC1:HACeconomy
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2018 3.4€ 7.7€ 0.3€ 4.18 % 9.36 %
2017 10€ 19€ 1.1€ 5.53 % 10.29 %
확대
CEC1:FCeconomy
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2018 3.4€ 7.7€ 0.3€ 4.15 % 9.41 %
2017 10€ 19€ 1.1€ 5.58 % 10.29 %
2016 27€ 24€ 1.1€ 4.36 % 3.93 %
2015 24€ 23€ 1.1€ 4.97 % 4.76 %
2013 27€ 24€ 1.1€ 4.36 % 3.95 %
2012 23€ 24€ 1.5€ 6.24 % 6.48 %
2011 24€ 29€ 1.5€ 5.10 % 6.19 %
확대
CEC:FCeconomy
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2018 3.2€ 7.8€ 0.3€ 3.35 % 8.13 % -0.0€ -867 %
2017 13€ 21€ 1.0€ 4.81 % 7.99 % 0.3€ 303 %
2016 31€ 27€ 1.0€ 3.66 % 3.19 %
2015 29€ 29€ 0.9€ 3.11 % 3.06 %
2013 35€ 27€ 1.0€ 3.67 % 2.83 %
2012 21€ 24€ 1.4€ 5.51 % 6.45 %
2011 28€ 41€ 1.4€ 3.29 % 4.79 %
2010 54€ 45€ 1.2€ 2.62 % 2.19 %
2009 43€ 34€ 1.2€ 3.42 % 2.75 %
2008 29€ 42€ 1.2€ 2.82 % 4.11 %
2007 57€ 58€ 1.1€ 1.92 % 1.96 %
2006 1.0€
2005 1.0€
2004 1.0€
확대
CEC1:BECeconomy
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2018 3.4€ 7.6€ 0.3€ 4.19 % 9.41 %
2017 10€ 19€ 1.1€ 5.59 % 10.30 %
2016 27€ 24€ 1.1€ 4.39 % 3.90 %
2015 24€ 23€ 1.1€ 5.01 % 4.76 %
2013 27€ 24€ 1.1€ 4.39 % 3.96 %
확대

주가회복 히스토리

CEC1:XETRACeconomy
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2018-02-15 0.32€ 10.45€ 1
2017-02-07 0.33518€ 28.28€ 104
2016-02-22 0.33518€ 21€ 16
2015-02-23 0.05376€ 23.25€ 4
2013-05-09 0.33518€ 23.3€ 8
2012-05-24 0.46957€ 22.65€ 1
2011-05-09 0.46957€ 30.5€ 18
2010-05-06 0.41044€ 37.6€ 125
2009-05-14 0.41044€ 29€ 1
2008-05-19 0.41044€ 40.5€ 7
2007-05-24 0.38957€ 55.82€ 1
2006-05-19 0.35479€ - -
2005-05-19 0.35479€ - -
2004-06-07 0.35479€ - -
2003-05-23 0.35479€ - -
2002-05-24 0.35479€ - -
2001-06-21 0.35479€ - -
2000-07-05 0.35415€ - -
1999-07-07 0.04206€ - -
1998-07-08 0.34114€ - -
1997-07-10 0.15157€ - -
확대
CEC:XETRACeconomy
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2018-02-15 0.26€ 11.17€ 1
2017-02-07 0.31472€ 29.99€ 1
2016-02-22 0.31472€ 23.535€ 9
2015-02-23 0.28324€ 30.2€ 9
2013-05-09 0.31472€ 24.395€ 4
2012-05-24 0.42487€ 22.48€ 1
2011-05-09 0.42487€ 47.03€ 1
2010-05-06 0.37137€ 42.415€ 4
2009-05-14 0.37137€ 32.85€ 1
2008-05-19 0.37137€ 51.03€ 891
2007-05-24 0.35248€ 57.87€ 1
2006-05-19 0.32101€ - -
2005-05-19 0.32101€ - -
2004-06-07 0.32101€ - -
2003-05-23 0.32101€ - -
2002-05-24 0.32101€ - -
2001-06-21 0.32101€ - -
2000-07-05 0.32101€ - -
1999-07-07 0.03965€ - -
1998-07-08 0.00958€ - -
1997-07-10 0.12879€ - -
확대
CEC1:STUCeconomy
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2018-02-15 0.32€ 10.4€ 1384
2017-02-07 1.06€ 28.253€ 141
2016-02-22 1.06€ 21.115€ 18
2015-02-23 1.13€ 23.147€ 10
확대
0MPM:LSECeconomy
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2018-02-15 0.0026£ 11.16£ 1384
2017-02-07 0.00315£ 29.9867£ 1
2016-02-22 0.00315£ 23.5315£ 9
2015-02-23 0.00283£ 30.2£ 10
2013-05-09 0.00315£ 24.195£ 1
2012-05-24 0.00425£ 22.5059£ 1
2011-05-09 0.00425£ 46.8558£ 2
2010-05-06 0.00371£ 42.55£ 4
2009-05-14 0.00371£ 33.86£ 5
2008-05-19 0.00371£ - -
2007-05-24 0.00352£ - -
확대
CEC1:HMCeconomy
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2018-02-15 0.32€ 10.75€ 4
2017-02-07 1.06€ 27.7€ 1
2016-02-22 1.06€ 21.21€ 23
2015-02-23 1.13€ 22.955€ 2
2013-05-09 1.06€ 23.21€ 1
확대
CEC1:HACeconomy
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2018-02-15 0.32€ 10.5€ 4
2017-02-07 1.06€ 27.7€ 1
확대
CEC1:FCeconomy
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2018-02-15 0.32€ 10.4€ 1
2017-02-07 1.06€ 28.45€ 142
2016-02-22 1.06€ 21.12€ 22
2015-02-23 1.13€ 23.22€ 10
2013-05-09 1.06€ 23.46€ 8
2012-05-24 1.485€ 22.54€ 1
2011-05-09 1.49€ 30.295€ 1
확대
CEC:FCeconomy
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2018-02-15 0.26€ 11.055€ 1
2017-02-07 1€ 29.99€ 1
2016-02-22 1€ 23.55€ 9
2015-02-23 0.9€ 30.1€ 9
2013-05-09 1€ 24.395€ 4
2012-05-24 1.35009€ 22.528€ 1
2011-05-09 1.35€ 47.16€ 1
2010-05-06 1.18€ 42.355€ 4
2009-05-14 1.18€ 32.85€ 1
2008-05-19 1.18€ 51.15€ 892
2007-05-24 1.12€ 57.85€ 1
2006-05-19 1.02€ - -
2005-05-19 1.02€ - -
2004-06-07 1.02€ - -
확대
CEC1:BECeconomy
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2018-02-15 0.32€ 9.52€ 1
2017-02-07 1.06€ 27.705€ 1
2016-02-22 1.06€ 21.19€ 38
2015-02-23 1.13€ 22.975€ 4
2013-05-09 1.06€ 22.975€ 1
확대