BBU: 배당금 & 이력, 배당락일, Brookfield Business Partners LP 수익률
광고하는

Brookfield Business Partners LP 배당 2022

2 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 2.8
배당률 Trailing
0.49%
배당률 Forward
0.49%
배당성향
-2.32 %
5개녕평균수익률
0.71%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/06 23:16

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 88.68 %
연평균배당성장률, CAGR 13.54 %
평균배당 $0.0629166666666667
연간평균배당 $0.2265
평균배당률 0.19%
평균연배당률 0.71%
최소 0.0625$ (2016-11-28)
최대 0.07$ (2016-08-29)
Brookfield Business Partners LP
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-11-05 2021-11-29 2021-11-30 2021-12-31 Quarterly 0.0625$ 0.13% IR
2021-08-06 2021-08-30 2021-08-31 2021-09-29 Quarterly 0.0625$ 0.15% EOD
2021-05-05 2021-05-27 2021-05-28 2021-06-30 Quarterly 0.0625$ 0.14% EOD
2021-02-05 2021-02-25 2021-02-26 2021-03-31 Quarterly 0.0625$ 0.15% EOD
2020-11-03 2020-11-27 2020-11-30 2020-12-31 Quarterly 0.0625$ 0.17% EOD
2020-07-06 2020-08-28 2020-08-31 2020-09-30 Quarterly 0.0625$ 0.2% EOD
2020-05-06 2020-05-28 2020-05-29 2020-06-30 Quarterly 0.0625$ 0.21% EOD
2020-02-06 2020-02-27 2020-02-28 2020-03-31 Quarterly 0.0625$ 0.15% EOD
2019-11-06 2019-11-27 2019-11-29 2019-12-31 Quarterly 0.0625$ 0.15% EOD
2019-07-31 2019-08-29 2019-08-30 2019-09-30 Quarterly 0.0625$ 0.19% EOD
2019-02-08 2019-05-30 2019-05-31 2019-06-28 Quarterly 0.0625$ 0.16% EOD
2019-02-08 2019-02-27 2019-02-28 2019-03-29 Quarterly 0.0625$ 0.17% EOD
2018-11-02 2018-11-29 2018-11-30 2018-12-31 Quarterly 0.0625$ 0.18% EOD
2018-08-03 2018-08-30 2018-08-31 2018-09-28 Quarterly 0.0625$ 0.14% EOD
2018-02-13 2018-05-30 2018-05-31 2018-06-29 Quarterly 0.0625$ 0.15% EOD
2018-02-13 2018-02-27 2018-02-28 2018-03-29 Quarterly 0.0625$ 0.18% EOD
2017-11-03 2017-11-29 2017-11-30 2017-12-29 Quarterly 0.0625$ 0.2% EOD
2017-08-08 2017-08-29 2017-08-31 2017-09-29 Quarterly 0.0625$ 0.21%
2017-05-26 2017-05-31 2017-06-30 Quarterly 0.0625$ 0.23%
2017-02-06 2017-02-24 2017-02-28 2017-03-31 Quarterly 0.0625$ 0.24%
2016-11-07 2016-11-28 2016-11-30 2016-12-31 Other 0.0625$ 0.24%
2016-08-02 2016-08-29 2016-08-31 2016-09-30 Other 0.07$ 0.3%
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 41$ 43$ 0.3$ 0.58 % 0.61 % -7.48$ -2 %
2020 38$ 34$ 0.3$ 0.75 % 0.67 % -0.076$ -328 %
2019 42$ 38$ 0.3$ 0.66 % 0.60 % 1.6$ 16 %
2018 30$ 39$ 0.3$ 0.65 % 0.82 % 2.4$ 10 %
2017 35$ 28$ 0.3$ 0.90 % 0.72 % -3.53$ -7 %
2016 24$ 23$ 0.13$ 0.57 % 0.55 % -0.50$ -26 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Brookfield Business Partners LP의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.06 USD 0.06 USD
배당선언일 2021/11/05 -
배당락일 2021/11/29 2022/02/27

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.06 $ 0.06 $
× ×
=
수익 6.25 $ 6.25 $

주가회복 히스토리

Brookfield Business Partners LP
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-11-29 0.0625$ 20.26$ 1
2021-08-30 0.0625$ 42.39$ 1
2021-05-27 0.0625$ 45.7$ 28
2021-02-25 0.0625$ 42.64$ 61
2020-11-27 0.0625$ 35.85$ 4
2020-08-28 0.0625$ 31.84$ 40
2020-05-28 0.0625$ 29.45$ 1
2020-02-27 0.0625$ 40.37$ 1
2019-11-27 0.0625$ 41.66$ 1
2019-08-29 0.0625$ 32.59$ 6
2019-05-30 0.0625$ 37.88$ 7
2019-02-27 0.0625$ 37.05$ 1
2018-11-29 0.0625$ 34.54$ 1
2018-08-30 0.0625$ 43.48$ 14
2018-05-30 0.0625$ 40.59$ 9
2018-02-27 0.0625$ 35.05$ 8
2017-11-29 0.0625$ 31$ 2
2017-08-29 0.0625$ 30.05$ 2
2017-05-26 0.0625$ 26.87$ 17
2017-02-24 0.0625$ 25.58$ 5
2016-11-28 0.0625$ 26.34$ 2
2016-08-29 0.07$ 23.08$ 2
확대