0O0U, BMW, BMW3: 배당금 & 이력, 배당락일, BMW 수익률
광고하는

BMW 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 4.0
배당률 Trailing
2.77%
배당률 Forward
2.77%
배당성향
10.73 %
5개녕평균수익률
5.36%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당신뢰도 4.0
배당률 Trailing
2.24%
배당률 Forward
2.24%
배당성향
9.08 %
5개녕평균수익률
4.46%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당신뢰도 3.3
배당률 Trailing
2.76%
배당률 Forward
2.76%
배당성향
5개녕평균수익률
4.69%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당신뢰도 3.2
배당률 Trailing
0.02%
배당률 Forward
0.02%
배당성향
0.10 %
5개녕평균수익률
0.04%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당신뢰도 2.5
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
39.06 %
5개녕평균수익률
4.45%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %
배당신뢰도 1.7
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
4.68%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 01:19

배당지급내역

BMW3:XETRA

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 -21.74 %
연평균배당성장률, CAGR -4.78 %
평균배당 €3.36
연간평균배당 €3.36
평균배당률 5.52%
평균연배당률 5.36%
최소 2.52€ (2020-05-15)
최대 4.02€ (2018-05-18)
BMW3:XETRABMW
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-05-13 1.92€ 2.76% EOD
2020-05-15 2.52€ 6.63% EOD
2019-05-17 3.52€ 6.12% EOD
2018-05-18 4.02€ 5.18% EOD
2017-05-12 3.52€ 4.67% EOD
2016-05-13 3.22€ 4.99% EOD
2015-05-14 2.92€ 3.72% EOD
2014-05-16 2.62€ 3.82% EOD
2013-05-15 2.52€ 4.77% EOD
2012-05-17 2.32€ 5.47% EOD
2011-05-13 1.32€ 3.22% EOD
2010-05-19 0.32€ 1.18% EOD
2009-05-15 0.32€ 2.02% EOD
2008-05-09 1.08€ 3.69% EOD
2007-05-16 0.72€ 1.6% EOD
2006-05-17 0.66€ 1.82% EOD
2005-05-13 0.64€ 2.35% EOD
2004-05-14 0.6€ 2.46% EOD
2003-05-16 0.54€ 2.69% EOD
2002-05-17 0.54€ 1.69% EOD
2001-05-16 0.48€ 1.9% EOD
2000-05-17 0.42€ 2.76% EOD
1999-05-19 0.41296€ 0.12% EOD
1998-05-13 0.33256€ 0.05% EOD
1997-05-16 0.25338€ 0.05% EOD
1996-05-15 0.22962€ 0.08% EOD
1995-05-18 0.21379€ 0.08% EOD
1994-05-20 0.20654€ 0.06% EOD
확대
BMW:XETRA

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 -21.88 %
연평균배당성장률, CAGR -4.82 %
평균배당 €3.34
연간평균배당 €3.34
평균배당률 4.70%
평균연배당률 4.46%
최소 2.5€ (2020-05-15)
최대 4€ (2018-05-18)
BMW:XETRABMW
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-05-14 2021-05-18 Final 1.9€ 2.27% EOD
2020-03-13 2020-05-15 2020-05-19 Final 2.5€ 5.36% EOD
2019-03-21 2019-05-17 2019-05-21 Final 3.5€ 5.29% EOD
2018-03-09 2018-05-18 2018-05-22 Final 4€ 4.52% EOD
2017-03-10 2017-05-12 2017-05-16 Final 3.5€ 4.01% EOD
2016-03-09 2016-05-13 2016-05-13 Final 3.2€ 4.34% EOD
2015-05-14 2015-05-14 Final 2.9€ 2.77% EOD
2014-05-16 2014-05-16 Final 2.6€ 3.01% EOD
2013-05-15 2013-05-15 Final 2.5€ 3.48% EOD
2012-05-17 2.3€ 3.67% EOD
2011-05-16 2011-05-16 Final 1.3€ 2.11% EOD
2010-05-17 2010-05-17 Final 0.3€ 0.77% EOD
2009-05-15 0.3€ 1.22% EOD
2008-12-31 2008-12-31 Final 0.3€ EOD
2008-05-09 1.06€ 2.93% EOD
2007-12-31 2007-12-31 Final 1.06€ EOD
2007-05-16 0.7€ 1.41% EOD
2006-12-31 2006-12-31 Final 0.7€ EOD
2006-05-17 0.64€ 1.64% EOD
2005-05-13 0.62€ 1.83% EOD
2004-05-14 0.58€ 1.69% EOD
2003-05-16 0.52€ 1.81% EOD
2002-05-17 0.52€ 1.09% EOD
2001-05-16 0.46€ 1.12% EOD
2000-05-17 0.4€ 1.26% EOD
1999-05-19 0.3933€ 0.06% EOD
1998-05-13 0.3162€ 0.03% EOD
1997-05-16 0.23715€ 0.03% EOD
1996-05-15 0.21344€ 0.05% EOD
1995-05-18 0.19763€ 0.05% EOD
1994-05-20 0.19083€ 0.04% EOD
확대
BMW3:STU

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 152.00 %
연평균배당성장률, CAGR 20.30 %
평균배당 €2.916
연간평균배당 €2.916
평균배당률 4.82%
평균연배당률 4.69%
최소 1€ (2016-05-13)
최대 4.02€ (2018-05-18)
BMW3:STUBMW
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-05-13 1.92€ 2.77% EOD
2020-05-15 2.52€ 6.59% EOD
2019-05-17 3.52€ 6.12% EOD
2018-05-18 4.02€ 5.2% EOD
2017-05-12 3.52€ 4.66% EOD
2016-05-13 1€ 1.54% EOD
2015-05-14 2.92€ 3.72% EOD
2014-05-16 2.62€ 3.82% EOD
2013-05-15 2.52€ 4.76% EOD
확대
0O0U:LSE

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 -21.88 %
연평균배당성장률, CAGR -4.82 %
평균배당 £0.0334
연간평균배당 £0.0334
평균배당률 0.05%
평균연배당률 0.04%
최소 0.025£ (2020-05-15)
최대 0.04£ (2018-05-18)
0O0U:LSEBMW
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-05-13 0.019£ 0.02% EOD
2020-05-15 0.025£ 0.05% EOD
2019-05-17 0.035£ 0.05% EOD
2018-05-18 0.04£ 0.05% EOD
2017-05-12 0.035£ 0.04% EOD
2016-05-13 0.032£ 0.04% EOD
2015-05-14 0.029£ 0.03% EOD
2014-05-16 0.026£ 0.03% EOD
2013-05-15 0.025£ 0.04% EOD
2012-05-17 0.023£ 0.04% EOD
2011-05-13 0.013£ 0.02% EOD
2010-05-19 0.003£ 0.01% EOD
2009-05-15 0.003£ 0.01% EOD
2008-05-09 0.0106£ 0.03% EOD
2007-05-16 0.007£ 0.02% EOD
2006-05-17 0.0064£ 0.02% EOD
확대
BMW:F

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 -21.88 %
연평균배당성장률, CAGR -4.82 %
평균배당 €3.34
연간평균배당 €3.34
평균배당률 4.70%
평균연배당률 4.45%
최소 2.5€ (2020-05-15)
최대 4€ (2018-05-18)
BMW:FBMW
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2020-03-13 2020-05-15 2020-05-19 Final 2.5€ 5.35% EOD
2019-03-21 2019-05-17 2019-05-21 Final 3.5€ 5.29% EOD
2018-03-09 2018-05-18 2018-05-22 Final 4€ 4.5% EOD
2017-03-10 2017-05-12 2017-05-16 Final 3.5€ 4.0% EOD
2016-03-09 2016-05-13 2016-05-13 Final 3.2€ 4.36% EOD
2015-05-14 2015-05-14 Final 2.9€ 2.77% EOD
2014-05-16 2014-05-16 Final 2.6€ 3.01% EOD
2013-05-15 2013-05-15 Final 2.5€ 3.48% EOD
2012-05-17 2.3€ 3.66% EOD
2011-05-13 1.3€ 2.05% EOD
2010-05-19 0.3€ 0.8% EOD
2009-05-15 0.3€ 1.22% EOD
2008-05-09 1.06€ 2.92% EOD
2007-05-16 0.7€ 1.41% EOD
2006-05-17 0.64€ 1.63% EOD
2005-05-13 0.62€ 1.84% EOD
2004-05-14 0.58€ 1.68% EOD
2003-05-16 0.52€ 1.8% EOD
2002-05-17 0.52€ 1.09% EOD
2001-05-16 0.46€ 1.14% EOD
2000-05-17 0.4€ 1.26% EOD
확대
BMW3:F

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 152.00 %
연평균배당성장률, CAGR 20.30 %
평균배당 €2.916
연간평균배당 €2.916
평균배당률 4.80%
평균연배당률 4.68%
최소 1€ (2016-05-13)
최대 4.02€ (2018-05-18)
BMW3:FBMW
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2020-05-15 2.52€ 6.56% EOD
2019-05-17 3.52€ 6.06% EOD
2018-05-18 4.02€ 5.19% EOD
2017-05-12 3.52€ 4.65% EOD
2016-05-13 1€ 1.53% EOD
2015-05-14 2.92€ 3.71% EOD
2014-05-16 2.62€ 3.8% EOD
2013-05-15 2.52€ 4.78% EOD
2012-05-17 2.32€ 5.49% EOD
2011-05-13 1.32€ 3.16% EOD
2010-05-19 0.32€ 1.19% EOD
2009-05-15 0.32€ 2.01% EOD
2008-05-09 1.08€ 3.7% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

BMW3:XETRABMW
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 9.5€ 68€ 1.9€ 2.84 % 20.16 % 18€ 11 %
2020 55€ 47€ 2.5€ 5.35 % 4.57 % 5.3€ 48 %
2019 55€ 57€ 3.5€ 6.14 % 6.39 % 7.5€ 47 %
2018 62€ 72€ 4.0€ 5.58 % 6.47 % 13€ 32 %
2017 75€ 73€ 3.5€ 4.84 % 4.72 % 12€ 31 %
2016 73€ 66€ 3.2€ 4.88 % 4.43 % 11€ 31 %
2015 77€ 75€ 2.9€ 3.87 % 3.77 % 9.3€ 31 %
2014 68€ 67€ 2.6€ 3.89 % 3.86 % 8.9€ 29 %
2013 62€ 55€ 2.5€ 4.54 % 4.06 % 7.9€ 32 %
2012 49€ 43€ 2.3€ 5.43 % 4.76 % 7.2€ 32 %
2011 37€ 39€ 1.3€ 3.37 % 3.61 % 8.1€ 16 %
2010 39€ 29€ 0.3€ 1.09 % 0.83 % 3.3€ 10 %
2009 23€ 18€ 0.3€ 1.75 % 1.39 % -1.41€ -23 %
2008 14€ 25€ 1.1€ 4.40 % 7.79 % 3.5€ 31 %
2007 36€ 40€ 0.7€ 1.79 % 1.98 % 4.3€ 17 %
2006 0.7€ 4.3€ 16 %
2005 0.6€ 3.2€ 20 %
2004 0.6€ 3.1€ 19 %
2003 0.5€ 2.7€ 20 %
2002 0.5€ 2.5€ 21 %
2001 0.5€ 2.8€ 17 %
2000 0.4€
1999 0.41€
1998 0.33€
1997 0.25€
1996 0.23€
1995 0.21€
1994 0.21€
확대
BMW:XETRABMW
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 5.4€ 82€ 1.9€ 2.31 % 35.19 % 21€ 9 %
2020 72€ 60€ 2.5€ 4.13 % 3.46 % 5.3€ 47 %
2019 73€ 69€ 3.5€ 5.08 % 4.79 % 7.5€ 47 %
2018 71€ 83€ 4.0€ 4.82 % 5.66 % 13€ 32 %
2017 87€ 85€ 3.5€ 4.13 % 4.03 % 12€ 30 %
2016 89€ 78€ 3.2€ 4.13 % 3.61 % 11€ 30 %
2015 98€ 98€ 2.9€ 2.95 % 2.97 % 9.3€ 31 %
2014 90€ 88€ 2.6€ 2.97 % 2.90 % 8.9€ 29 %
2013 85€ 74€ 2.5€ 3.36 % 2.93 % 7.9€ 31 %
2012 73€ 63€ 2.3€ 3.63 % 3.15 % 7.2€ 32 %
2011 52€ 59€ 1.3€ 2.22 % 2.51 % 8.1€ 16 %
2010 59€ 42€ 0.3€ 0.71 % 0.51 % 3.3€ 9 %
2009 32€ 28€ 0.3€ 1.08 % 0.94 % -1.41€ -21 %
2008 22€ 30€ 1.4€ 4.47 % 6.29 % 3.5€ 39 %
2007 42€ 45€ 1.8€ 3.91 % 4.16 % 4.3€ 41 %
2006 1.3€ 4.3€ 31 %
2005 0.6€ 3.2€ 19 %
2004 0.6€ 3.1€ 19 %
2003 0.5€ 2.7€ 19 %
2002 0.5€ 2.5€ 21 %
2001 0.5€ 2.8€ 17 %
2000 0.4€
1999 0.39€
1998 0.32€
1997 0.24€
1996 0.21€
1995 0.20€
1994 0.19€
확대
BMW3:STUBMW
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 20€ 67€ 1.9€ 2.85 % 9.80 %
2020 56€ 47€ 2.5€ 5.36 % 4.54 %
2019 55€ 57€ 3.5€ 6.14 % 6.39 %
2018 62€ 72€ 4.0€ 5.59 % 6.52 %
2017 75€ 73€ 3.5€ 4.84 % 4.70 %
2016 72€ 66€ 1.0€ 1.51 % 1.38 %
2015 77€ 75€ 2.9€ 3.88 % 3.78 %
2014 68€ 67€ 2.6€ 3.90 % 3.85 %
2013 62€ 55€ 2.5€ 4.55 % 4.06 %
확대
0O0U:LSEBMW
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 151£ 83£ 0.02£ 0.02 % 0.01 % 18.73 0 %
2020 73£ 61£ 0.03£ 0.04 % 0.03 % 5.3 0 %
2019 74£ 69£ 0.04£ 0.05 % 0.05 % 7.53 0 %
2018 71£ 83£ 0.0£ 0.05 % 0.06 % 12.54 0 %
2017 87£ 85£ 0.04£ 0.04 % 0.04 % 8.28 0 %
2016 88£ 77£ 0.03£ 0.04 % 0.04 % 10.4483 0 %
2015 98£ 98£ 0.03£ 0.03 % 0.03 % 9.7003 0 %
2014 90£ 88£ 0.03£ 0.03 % 0.03 % 8.8343 0 %
2013 85£ 74£ 0.03£ 0.03 % 0.03 % 8.1007 0 %
2012 73£ 63£ 0.02£ 0.04 % 0.03 % 7.7735 0 %
2011 51£ 59£ 0.01£ 0.02 % 0.03 % 7.4501 0 %
2010 59£ 43£ 0.00£ 0.01 % 0.01 % 4.9156 0 %
2009 32£ 28£ 0.00£ 0.01 % 0.01 % 0.312 1 %
2008 22£ 31£ 0.011£ 0.03 % 0.05 % 0.4963 2 %
2007 43£ 29£ 0.01£ 0.02 % 0.02 % 4.7822 0 %
2006 0.006£ 4.3813 0 %
확대
BMW:FBMW
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2020 73€ 60€ 2.5€ 4.13 % 3.44 % 6.4€ 39 %
2019 73€ 69€ 3.5€ 5.08 % 4.77 %
2018 71€ 83€ 4.0€ 4.81 % 5.67 % 8.7€ 46 %
2017 87€ 85€ 3.5€ 4.12 % 4.02 % 13€ 27 %
2016 89€ 78€ 3.2€ 4.12 % 3.60 % 2.3€ 142 %
2015 98€ 98€ 2.9€ 2.95 % 2.96 %
2014 90€ 88€ 2.6€ 2.96 % 2.89 %
2013 86€ 74€ 2.5€ 3.36 % 2.92 %
2012 73€ 63€ 2.3€ 3.62 % 3.15 %
2011 52€ 59€ 1.3€ 2.22 % 2.52 %
2010 59€ 42€ 0.3€ 0.71 % 0.51 %
2009 32€ 28€ 0.3€ 1.07 % 0.94 %
2008 22€ 30€ 1.1€ 3.48 % 4.82 %
2007 43€ 45€ 0.7€ 1.55 % 1.64 %
2006 0.6€
2005 0.6€
2004 0.6€
2003 0.5€
2002 0.5€
2001 0.5€
2000 0.4€
확대
BMW3:FBMW
직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2020 56€ 47€ 2.5€ 5.34 % 4.52 %
2019 55€ 57€ 3.5€ 6.13 % 6.39 %
2018 62€ 72€ 4.0€ 5.58 % 6.50 %
2017 74€ 73€ 3.5€ 4.84 % 4.73 %
2016 72€ 66€ 1.0€ 1.51 % 1.38 %
2015 77€ 75€ 2.9€ 3.87 % 3.78 %
2014 68€ 67€ 2.6€ 3.89 % 3.86 %
2013 62€ 55€ 2.5€ 4.55 % 4.05 %
2012 49€ 43€ 2.3€ 5.44 % 4.74 %
2011 36€ 39€ 1.3€ 3.37 % 3.63 %
2010 39€ 29€ 0.3€ 1.09 % 0.83 %
2009 23€ 18€ 0.3€ 1.75 % 1.41 %
2008 14€ 25€ 1.1€ 4.40 % 7.68 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 BMW의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

BMW3:XETRA
이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기
배당 1.92 EUR 1.92 EUR
배당선언일 - -
배당락일 2021/05/13 2022/05/15

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 1.92 1.92
× ×
=
수익 192.00 192.00
BMW:XETRA
이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Final Final
배당 1.90 EUR 1.90 EUR
배당선언일 - -
배당락일 2021/05/14 2022/05/15

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 1.90 1.90
× ×
=
수익 190.00 190.00
BMW3:STU
이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기
배당 1.92 EUR 1.92 EUR
배당선언일 - -
배당락일 2021/05/13 2022/05/15

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 1.92 1.92
× ×
=
수익 192.00 192.00
0O0U:LSE
이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기
배당 0.02 GBP 0.02 GBP
배당선언일 - -
배당락일 2021/05/13 2022/05/15

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.02 £ 0.02 £
× ×
=
수익 1.90 £ 1.90 £

주가회복 히스토리

BMW3:XETRABMW
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-05-13 1.92€ 69.55€ 1
2020-05-15 2.52€ 38.02€ 3
2019-05-17 3.52€ 57.5€ 68
2018-05-18 4.02€ 77.65€ 4
2017-05-12 3.52€ 75.41€ 3
2016-05-13 3.22€ 64.47€ 12
2015-05-14 2.92€ 78.49€ 5
2014-05-16 2.62€ 68.66€ 3
2013-05-15 2.52€ 52.87€ 5
2012-05-17 2.32€ 42.4€ 12
2011-05-13 1.32€ 41€ 6
2010-05-19 0.32€ 27.08€ 14
2009-05-15 0.32€ 15.85€ 3
2008-05-09 1.08€ 29.27€ 3
2007-05-16 0.72€ 44.99€ 1519
2006-05-17 0.66€ - -
2005-05-13 0.64€ - -
2004-05-14 0.6€ - -
2003-05-16 0.54€ - -
2002-05-17 0.54€ - -
2001-05-16 0.48€ - -
2000-05-17 0.42€ - -
1999-05-19 0.41296€ - -
1998-05-13 0.33256€ - -
1997-05-16 0.25338€ - -
1996-05-15 0.22962€ - -
1995-05-18 0.21379€ - -
1994-05-20 0.20654€ - -
확대
BMW:XETRABMW
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-05-14 1.9€ 83.68€ 3
2020-05-15 2.5€ 46.65€ 3
2019-05-17 3.5€ 66.16€ 47
2018-05-18 4€ 88.57€ 4
2017-05-12 3.5€ 87.24€ 3
2016-05-13 3.2€ 73.77€ 12
2015-05-14 2.9€ 104.6€ 5
2014-05-16 2.6€ 86.43€ 3
2013-05-15 2.5€ 71.93€ 2
2012-05-17 2.3€ 62.73€ 5
2011-05-16 1.3€ 61.54€ 3
2010-05-17 0.3€ 38.715€ 1
2009-05-15 0.3€ 24.62€ 3
2008-12-31 0.3€ - -
2008-05-09 1.06€ 36.12€ 3
2007-12-31 1.06€ - -
2007-05-16 0.7€ 49.69€ 7
2006-12-31 0.7€ - -
2006-05-17 0.64€ - -
2005-05-13 0.62€ - -
2004-05-14 0.58€ - -
2003-05-16 0.52€ - -
2002-05-17 0.52€ - -
2001-05-16 0.46€ - -
2000-05-17 0.4€ - -
1999-05-19 0.3933€ - -
1998-05-13 0.3162€ - -
1997-05-16 0.23715€ - -
1996-05-15 0.21344€ - -
1995-05-18 0.19763€ - -
1994-05-20 0.19083€ - -
확대
BMW3:STUBMW
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-05-13 1.92€ 69.35€ 1
2020-05-15 2.52€ 38.24€ 3
2019-05-17 3.52€ 57.5€ 68
2018-05-18 4.02€ 77.3€ 4
2017-05-12 3.52€ 75.509€ 3
2016-05-13 1€ 64.89€ 13
2015-05-14 2.92€ 78.6€ 5
2014-05-16 2.62€ 68.63€ 3
2013-05-15 2.52€ 52.99€ 5
확대
0O0U:LSEBMW
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-05-13 0.019£ 81.86£ 1
2020-05-15 0.025£ 46.5125£ 3
2019-05-17 0.035£ 66.07£ 47
2018-05-18 0.04£ 88.62£ 3
2017-05-12 0.035£ 87.3368£ 3
2016-05-13 0.032£ 73.1863£ 12
2015-05-14 0.029£ 104.6£ 5
2014-05-16 0.026£ 86.57£ 3
2013-05-15 0.025£ 71.1309£ 1
2012-05-17 0.023£ 64.84£ 174
2011-05-13 0.013£ 61.86£ 7
2010-05-19 0.003£ 37.71£ 14
2009-05-15 0.003£ 24.755£ 4
2008-05-09 0.0106£ 35.82£ 3
2007-05-16 0.007£ 34.01£ 203
2006-05-17 0.0064£ - -
확대
BMW:FBMW
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2020-05-15 2.5€ 46.765€ 3
2019-05-17 3.5€ 66.13€ 47
2018-05-18 4€ 88.95€ 4
2017-05-12 3.5€ 87.406€ 145
2016-05-13 3.2€ 73.387€ 12
2015-05-14 2.9€ 104.668€ 5
2014-05-16 2.6€ 86.349€ 3
2013-05-15 2.5€ 71.799€ 2
2012-05-17 2.3€ 62.832€ 5
2011-05-13 1.3€ 63.4€ 35
2010-05-19 0.3€ 37.345€ 9
2009-05-15 0.3€ 24.655€ 3
2008-05-09 1.06€ 36.26€ 4
2007-05-16 0.7€ 49.72€ 7
2006-05-17 0.64€ - -
2005-05-13 0.62€ - -
2004-05-14 0.58€ - -
2003-05-16 0.52€ - -
2002-05-17 0.52€ - -
2001-05-16 0.46€ - -
2000-05-17 0.4€ - -
확대
BMW3:FBMW
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2020-05-15 2.52€ 38.4€ 3
2019-05-17 3.52€ 58.05€ 172
2018-05-18 4.02€ 77.5€ 4
2017-05-12 3.52€ 75.691€ 3
2016-05-13 1€ 65.27€ 13
2015-05-14 2.92€ 78.685€ 5
2014-05-16 2.62€ 68.879€ 3
2013-05-15 2.52€ 52.73€ 2
2012-05-17 2.32€ 42.281€ 12
2011-05-13 1.32€ 41.805€ 39
2010-05-19 0.32€ 26.79€ 14
2009-05-15 0.32€ 15.89€ 4
2008-05-09 1.08€ 29.2€ 3
확대