BRSA: 배당금 & 이력, 배당락일, BlackRock Sustainable American Income Trust 수익률
광고하는

BlackRock Sustainable American Income Trust 배당 2021

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 2.8
배당률 Trailing
0.04%
배당률 Forward
0.04%
배당성향
8.70 %
5개녕평균수익률
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/02 00:34

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 4.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 70.21 %
연평균배당성장률, CAGR 11.22 %
평균배당 £0.016825
연간평균배당 £0.0673
평균배당률
평균연배당률
최소 £0.011 (2016-03-03)
최대 £0.02 (2018-03-15)
BlackRock Sustainable American Income Trust
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2021-11-03 2021-11-25 2022-01-04 Quarterly £0.02 0.01% IR
2021-08-05 2021-08-19 2021-10-01 Quarterly £0.02 1.09% EOD
2021-05-05 2021-05-20 2021-07-02 Quarterly £0.02 0.01% EOD
2021-03-23 2021-04-01 2021-04-29 Quarterly £0.02 0.01% EOD
2020-11-04 2020-11-26 2021-01-04 Quarterly £0.02 0.01% EOD
2020-08-06 2020-08-20 2020-10-01 Quarterly £0.02 0.01% EOD
2020-05-05 2020-05-21 2020-07-03 Quarterly £0.02 0.01% EOD
2020-03-20 2020-04-02 2020-04-29 Quarterly £0.02 0.01% EOD
2019-11-07 2019-11-28 2020-01-03 Quarterly £0.02 0.01% EOD
2019-08-06 2019-08-22 2019-10-01 Quarterly £0.02 0.01% EOD
2019-05-08 2019-05-23 2019-06-28 Quarterly £0.02 0.01% EOD
2019-03-05 2019-03-14 2019-04-12 Quarterly £0.02 0.01% EOD
2018-11-01 2018-11-29 2019-01-04 Quarterly £0.02 0.01% EOD
2018-08-07 2018-08-23 2018-10-01 Quarterly £0.02 0.01% EOD
2018-05-02 2018-05-24 2018-06-29 Quarterly £0.02 0.01% EOD
2018-03-06 2018-03-15 2018-04-13 Quarterly £0.02 0.01% EOD
2017-11-02 2017-11-23 2018-01-05 Quarterly £0.0125 0.01% EOD
2017-08-08 2017-08-17 2017-10-06 Quarterly £0.0125 0.01% EOD
2017-05-03 2017-05-18 2017-06-30 Quarterly £0.0125 0.01% EOD
2017-02-21 2017-03-02 2017-04-04 Quarterly £0.012 0.01% EOD
2016-11-03 2016-11-24 2017-01-05 Quarterly £0.012 0.01% EOD
2016-08-03 2016-08-18 2016-10-07 Quarterly £0.012 0.01% EOD
2016-05-04 2016-05-19 2016-07-01 Quarterly £0.012 0.01% EOD
2016-02-18 2016-03-03 2016-04-04 Quarterly £0.011 0.01% EOD
2015-11-04 2015-11-19 2016-01-05 Quarterly £0.011 0.01% EOD
2015-08-05 2015-08-13 2015-10-07 Quarterly £0.011 0.01% EOD
2015-05-06 2015-05-21 2015-07-01 Quarterly £0.011 0.01% EOD
2015-02-12 2015-02-19 2015-04-07 Quarterly £0.01 0.01% EOD
2014-11-06 2014-11-13 2015-01-05 Quarterly £0.01 0.01% EOD
2014-08-06 2014-08-13 2014-10-02 Quarterly £0.01 0.01% EOD
2014-05-14 2014-05-21 2014-07-02 Quarterly £0.01 0.01% EOD
2014-02-13 2014-02-19 2014-04-02 Quarterly £0.01 0.01% EOD
2013-10-09 2013-12-04 Quarterly £0.01 0.01% EOD
2013-08-14 2013-10-02 Quarterly £0.01 0.01% EOD
2013-05-22 2013-07-02 Quarterly £0.01 0.01% EOD
2013-02-20 2013-04-02 Interim £0.01 0.01% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2021 199GBX 32GBX 0.1£ 0.25 % 0.04 % 0.9GBX 9 %
2020 0.1£ -0.2GBX -40 %
2019 0.1£ 0.1GBX 67 %
2018 0.1£ 0.2GBX 36 %
2017 0.050£ 0.4GBX 14 %
2016 0.05£ 0.8GBX 6 %
2015 0.04£
2014 0.0£
2013 0.0£
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 BlackRock Sustainable American Income Trust의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Quarterly Quarterly
배당 0.02 GBP 0.02 GBP
배당선언일 2021/11/03 -
배당락일 2021/11/25 2022/04/02

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.02 £ 0.02 £
× ×
=
수익 2.00 £ 2.00 £

주가회복 히스토리

BlackRock Sustainable American Income Trust
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2021-11-25 £0.02 20,100.0 5
2021-08-19 £0.02 183.0 1
2021-05-20 £0.02 - -
2021-04-01 £0.02 - -
2020-11-26 £0.02 - -
2020-08-20 £0.02 - -
2020-05-21 £0.02 - -
2020-04-02 £0.02 - -
2019-11-28 £0.02 - -
2019-08-22 £0.02 - -
2019-05-23 £0.02 - -
2019-03-14 £0.02 - -
2018-11-29 £0.02 - -
2018-08-23 £0.02 - -
2018-05-24 £0.02 - -
2018-03-15 £0.02 - -
2017-11-23 £0.0125 - -
2017-08-17 £0.0125 - -
2017-05-18 £0.0125 - -
2017-03-02 £0.012 - -
2016-11-24 £0.012 - -
2016-08-18 £0.012 - -
2016-05-19 £0.012 - -
2016-03-03 £0.011 - -
2015-11-19 £0.011 - -
2015-08-13 £0.011 - -
2015-05-21 £0.011 - -
2015-02-19 £0.01 - -
2014-11-13 £0.01 - -
2014-08-13 £0.01 - -
2014-05-21 £0.01 - -
2014-02-19 £0.01 - -
2013-10-09 £0.01 - -
2013-08-14 £0.01 - -
2013-05-22 £0.01 - -
2013-02-20 £0.01 - -
확대