B9B: 배당금 & 이력, 배당락일, BHB Brauholding Bayern-Mitte 수익률
광고하는

BHB Brauholding Bayern-Mitte 배당 2021

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 0.8
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
2.05%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/11/28 01:28

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 €0.06
연간평균배당 €0.06
평균배당률 2.06%
평균연배당률 2.05%
최소 €0.06 (2016-07-04)
최대 €0.06 (2016-07-04)
BHB Brauholding Bayern-Mitte
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2019-07-08 €0.06 1.94% EOD
2018-07-02 €0.06 2.08% EOD
2017-07-03 €0.06 2.1% EOD
2016-07-04 €0.06 2.13% EOD
2015-07-06 €0.06 2.17% EOD
2014-07-07 €0.06 2.2% EOD
2013-07-08 €0.06 2.64% EOD
2012-07-09 €0.06 2.51% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2019 3.3€ 3.2€ 0.1€ 1.90 % 1.82 %
2018 2.9€ 3.0€ 0.1€ 2.02 % 2.07 %
2017 2.9€ 2.9€ 0.1€ 2.05 % 2.04 %
2016 2.9€ 2.7€ 0.1€ 2.22 % 2.11 %
2015 2.7€ 2.6€ 0.1€ 2.27 % 2.22 %
2014 2.7€ 2.7€ 0.1€ 2.19 % 2.20 %
2013 2.6€ 2.4€ 0.1€ 2.54 % 2.34 %
2012 2.4€ 2.4€ 0.1€ 2.51 % 2.52 %
확대

주가회복 히스토리

BHB Brauholding Bayern-Mitte
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2019-07-08 €0.06 €3.10 1
2018-07-02 €0.06 €2.88 1
2017-07-03 €0.06 €2.86 1
2016-07-04 €0.06 €2.82 7
2015-07-06 €0.06 €2.77 295
2014-07-07 €0.06 €2.72 1
2013-07-08 €0.06 €2.27 1
2012-07-09 €0.06 €2.39 2
확대