DGN: 배당금 & 이력, 배당락일, Asia Dragon Trust 수익률
광고하는

Asia Dragon Trust 배당 2023

0 평가
Google Play A2 Dividens 요약 뉴스
배당신뢰도 3.5
배당률 Trailing
0.03%
배당률 Forward
0.02%
배당성향
3.10 %
5개녕평균수익률
90.10%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
20 %

배당관련 최신 자료 22/11/17 23:03

배당지급내역

5개년 통계: 2017-2022

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 1.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 20 %
단순배당성장률 96.97 %
연평균배당성장률, CAGR 14.52 %
평균배당 £0.0466
연간평균배당 £0.0466
평균배당률 0.85%
평균연배당률 90.10%
최소 0.033£ (2017-11-23)
최대 0.065£ (2021-11-18)
Asia Dragon Trust
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2022-11-01 2022-11-10 2022-11-10 2022-12-16 Final 0.065£ 1.71% EOD
2021-10-29 2021-11-18 2021-12-17 Final 0.065£ 0.01% EOD
2020-10-30 2020-11-19 2020-11-19 2020-12-15 Final 0.0475£ 0.99% EOD
2019-11-04 2019-11-21 2019-12-17 Final 0.0475£ 1.2% EOD
2018-11-02 2018-11-22 2018-12-21 Final 0.04£ 1.15% EOD
2017-11-02 2017-11-23 2017-12-15 Final 0.033£ 0.89% EOD
2016-11-03 2016-11-17 2016-12-16 Final 0.032£ 1.09% EOD
2015-11-03 2015-11-19 2015-12-18 Final 0.03£ 1.27% EOD
2014-11-04 2014-11-20 2014-12-19 Final 0.022£ 0.8% EOD
2013-11-20 2013-12-20 Final 0.022£ 0.83% EOD
2012-11-14 2012-12-14 Final 0.022£ 0.89% EOD
2011-11-09 2011-12-09 Final 0.032£ 1.44% EOD
2010-11-10 2010-12-10 Final 0.019£ 0.75% EOD
2009-12-31 2009-12-31 Final 0.0161£ 0.83% EOD
2009-11-11 0.0161£ 0.89% EOD
2008-12-31 2008-12-31 Final 0.016£ 1.29% EOD
2008-11-19 0.016£ 1.48% EOD
2007-11-14 0.011£ 0.72% EOD
2006-11-15 0.0012£ 0.0% EOD
1992-10-05 0.0096£ 0.08% EOD
1991-10-14 0.0096£ 0.09% EOD
1988-10-17 0.00359£ 0.06% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2022 400GBX 440GBX 0.07£ 1.48 % 1.63 % 0.0£
2021 502GBX 57GBX 0.07£ 11.39 % 1.29 % 2.1£ 3 %
2020 5.3GBX 4.1GBX 0.048£ 114.61 % 89.96 % 0.4£ 12 %
2019 4.1GBX 4.0GBX 0.048£ 120.23 % 115.01 % 0.7£ 7 %
2018 3.6GBX 3.7GBX 0.0£ 109.42 % 111.11 % 0.1£ 40 %
2017 3.8GBX 3.5GBX 0.03£ 94.86 % 87.88 % 1.5£ 2 %
2016 3.0GBX 2.7GBX 0.03£ 118.47 % 105.96 % 1.4£ 2 %
2015 2.4GBX 2.6GBX 0.0£ 113.50 % 124.22 %
2014 2.7GBX 2.6GBX 0.02£ 84.92 % 80.55 %
2013 2.4GBX 2.8GBX 0.02£ 79.82 % 89.91 %
2012 2.7GBX 2.4GBX 0.02£ 90.57 % 82.09 %
2011 2.2GBX 2.3GBX 0.03£ 138.29 % 147.47 %
2010 2.6GBX 2.2GBX 0.02£ 87.04 % 74.36 %
2009 1.9GBX 1.5GBX 0.032£ 211.74 % 166.41 %
2008 1.2GBX 1.4GBX 0.03£ 227.40 % 257.03 %
2007 1.6GBX 1.4GBX 0.01£ 76.83 % 67.38 %
2006 133GBX 133GBX 0.001£ 0.09 % 0.09 %
1992 12GBX 12GBX 0.010£ 8.00 % 8.00 %
1991 10GBX 10GBX 0.010£ 9.37 % 9.37 %
1988 5.7GBX 5.7GBX 0.004£ 6.30 % 6.30 %
확대

이전 / 다음 배당

이 페이지에서 귀하는 Asia Dragon Trust의 가장 최근 배당금 지급과 다음 배당금에 대한 정보를 찾으실 수 있습니다. 가끔 향후 배당금에 대한 정보가 없을 수 있는데, 이는 배당금이 공표되지 않았거나 승인되지 않았기 때문입니다. 이 경우에 저희는 예측값을 공유합니다 — 해당 데이터가 있을 경우에만 가능합니다 (이 정보는 배당주포트폴리오 섹션에서도 확인하실 수 있습니다). 오른쪽 부분에서 귀하는 보유 주식 수에 따라 배당금을 얼마나 받게 될지 계산할 수 있습니다.

이전 다음
상태 지불됨 예측
배당주기 Final Final
배당 0.07 GBP 0.07 GBP
배당선언일 2022/11/01 -
배당락일 2022/11/10 2023/11/18

*이 예측은 단순한 알고리즘을 사용하여 측정되었습니다. A2Finance는 1명이 운영하는 팀임을 감안해주세요

이전 다음
배당 0.07 £ 0.07 £
× ×
=
수익 6.50 £ 6.50 £

주가회복 히스토리

Asia Dragon Trust
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2022-11-10 0.065£ 381GBX 1
2021-11-18 0.065£ 520GBX 4
2020-11-19 0.0475£ 4.81GBX 4
2019-11-21 0.0475£ 3.965GBX 1
2018-11-22 0.04£ 3.47GBX 1
2017-11-23 0.033£ 3.715GBX 1
2016-11-17 0.032£ 2.9275GBX 1
2015-11-19 0.03£ 2.3675GBX 1
2014-11-20 0.022£ 2.735GBX 1
2013-11-20 0.022£ 2.64GBX 202
2012-11-14 0.022£ 2.474GBX 7
2011-11-09 0.032£ 2.229GBX 55
2010-11-10 0.019£ 2.54GBX 27
2009-12-31 0.0161£ 1.935GBX 4
2009-11-11 0.0161£ 1.806GBX 5
2008-12-31 0.016£ 1.245GBX 2
2008-11-19 0.016£ 1.08GBX 9
2007-11-14 0.011£ 1.53GBX 21
2006-11-15 0.0012£ 132.6GBX 5481
1992-10-05 0.0096£ 12GBX 5154
1991-10-14 0.0096£ 10.25GBX 357
1988-10-17 0.00359£ 5.7GBX 1092
확대