0OIR: 배당금 & 이력, 배당락일, ALK-Abello 수익률
광고하는

ALK-Abello 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 0.7
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
0.01%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 03:09

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 0.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 £0.05
연간평균배당 £0.05
평균배당률 0.01%
평균연배당률 0.01%
최소 0.05£ (2016-03-11)
최대 0.05£ (2016-03-11)
ALK-Abello
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2017-03-16 0.05£ 0.01% EOD
2016-03-11 0.05£ 0.01% EOD
2015-03-13 0.05£ 0.01% EOD
2014-03-13 0.05£ 0.01% EOD
2013-03-13 0.05£ 0.01% EOD
2012-03-28 0.05£ 0.01% EOD
2011-04-04 0.05£ 0.01% EOD
2010-03-29 0.05£ 0.01% EOD
2009-03-30 0.05£ 0.01% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2017 742£ 969£ 0.1£ 0.01 % 0.01 % 3.7217 1 %
2016 927£ 981£ 0.1£ 0.01 % 0.01 % 22.7437 0 %
2015 876£ 783£ 0.1£ 0.01 % 0.01 % 34.89 0 %
2014 663£ 723£ 0.1£ 0.01 % 0.01 % 18.3163 0 %
2013 609£ 512£ 0.1£ 0.01 % 0.01 % 6.15 1 %
2012 375£ 374£ 0.1£ 0.01 % 0.01 % 21.3175 0 %
2011 313£ 326£ 0.1£ 0.02 % 0.02 % 20.1999 0 %
2010 334£ 361£ 0.1£ 0.01 % 0.01 % 12.8959 0 %
2009 447£ 484£ 0.1£ 0.01 % 0.01 % 11.7462 0 %
확대

주가회복 히스토리

ALK-Abello
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2017-03-16 0.05£ 946£ 1
2016-03-11 0.05£ - -
2015-03-13 0.05£ 754.5£ 3
2014-03-13 0.05£ 658£ 8
2013-03-13 0.05£ - -
2012-03-28 0.05£ - -
2011-04-04 0.05£ - -
2010-03-29 0.05£ - -
2009-03-30 0.05£ - -
확대