AEO: 배당금 & 이력, 배당락일, Aeorema 수익률
광고하는

Aeorema 배당 2022

0 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 0.8
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
6.17%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/12/01 02:19

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 £0.0145
연간평균배당 £0.018125
평균배당률 4.71%
평균연배당률 6.17%
최소 0.005£ (2017-12-14)
최대 0.03£ (2016-03-10)
Aeorema
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2019-09-30 2019-11-21 2019-11-21 2019-12-16 Final 0.01£ 2.44% EOD
2018-11-07 2018-12-13 2018-12-13 2019-01-11 Final 0.0075£ 2.31% EOD
2017-11-10 2017-12-14 2017-12-14 2018-01-12 Final 0.005£ 1.82% EOD
2016-10-14 2016-11-03 2016-11-03 2016-11-25 Final 0.02£ 7.14% EOD
2016-03-03 2016-03-10 2016-03-10 2016-04-01 Special 0.03£ 9.84% EOD
2015-10-22 2015-11-05 2015-11-05 2015-11-27 Final 0.03£ 8.22% EOD
2014-10-16 2014-10-23 2014-10-23 2014-11-21 Final 0.02£ 3.54% EOD
2013-10-23 2013-11-29 Final 0.015£ 3.9% EOD
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2019 0.39GBX 0.30GBX 0.0£ 3.34 % 2.60 % 0.0£ 33 %
2018 0.3GBX 0.29GBX 0.008£ 2.63 % 2.42 % 0.0£ 75 %
2017 0.3GBX 0.27GBX 0.01£ 1.88 % 1.67 % 0.0£ 17 %
2016 0.26GBX 0.30GBX 0.1£ 16.82 % 19.61 % 0.0£ 167 %
2015 0.32GBX 0.35GBX 0.0£ 8.47 % 9.30 %
2014 0.50GBX 0.59GBX 0.0£ 3.39 % 4.04 %
2013 0.37GBX 0.26GBX 0.02£ 5.84 % 4.11 %
확대

주가회복 히스토리

Aeorema
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2019-11-21 0.01£ 0.41GBX 1
2018-12-13 0.0075£ 0.325GBX 1
2017-12-14 0.005£ 0.275GBX 1
2016-11-03 0.02£ 0.28GBX 1
2016-03-10 0.03£ 0.305GBX 1
2015-11-05 0.03£ 0.365GBX 8
2014-10-23 0.02£ 0.565GBX 76
2013-10-23 0.015£ 0.385GBX 1
확대