IRGZ: 배당금 & 이력, 배당락일, 이르쿠츠크너 고 수익률
광고하는

이르쿠츠크너 고 배당 2023

2 평가
Google Play A2 Dividens 요약 뉴스
배당신뢰도 0.0
배당률 Trailing
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 22/05/07 21:47

배당지급내역

5개년 통계: 2017-2022

배당지급주기, 연간지급횟수 0.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 $0.00
연간평균배당 $0.00
평균배당률
평균연배당률
최소 0.0 ()
최대 0.0 ()
이르쿠츠크너 고
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2015-06-10 2015-06-11 2015-07-16 0.53₽ 0.0% FM
2014-06-24 2014-06-25 2014-07-30 0.41₽ 0.0% FM
2013-04-24 2013-04-25 2013-05-30 0.53₽ 0.0% FM
2012-04-16 2012-04-17 2012-05-22 0.1234₽ 0.0% FM
2011-05-05 2011-05-06 2011-06-10 0.1164₽ 0.0% FM
2010-05-10 2010-05-11 2010-06-15 0.19₽ 0.0% FM
2008-05-02 2008-05-05 2008-06-09 0.07552₽ 0.0% FM
2007-05-02 2007-05-03 2007-06-07 0.07517₽ 0.0% FM
2006-05-03 2006-05-04 2006-06-08 0.05057₽ 0.0% FM
2005-05-04 2005-05-05 2005-06-09 0.041957₽ 0.0% FM
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

배당금액 배당수익률(평균가 대비) EPS 배당성향
2015 0.5₽ 0.00 % 19 %
2014 0.4₽ 0.00 % 65 %
2013 0.5₽ 0.00 % 41 %
2012 0.12₽ 0.00 % 6 %
2011 0.12₽ 0.00 % -12 %
2010 0.2₽ 0.00 %
2008 0.076₽ 0.00 %
2007 0.075₽ 0.00 %
2006 0.051₽ 0.00 %
2005 0.042₽ 0.00 %
확대