KRKN, KRKNP: 배당금 & 이력, 배당락일, 사라 토프 정유소 수익률
광고하는

사라 토프 정유소 배당 2023

1 평가
Google Play A2 Dividens 요약 뉴스
배당신뢰도 3.7
배당률 Trailing
6.92%
배당률 Forward
7.90%
배당성향
6.17 %
5개녕평균수익률
9.27%
배당안정성
100 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 22/05/07 21:47

배당지급내역

5개년 통계: 2017-2022

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 100 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률 7.75 %
연평균배당성장률, CAGR 1.50 %
평균배당 1,295.276 ₽
연간평균배당 1,295.276 ₽
평균배당률 9.27%
평균연배당률 9.27%
최소 1,035.34₽ (2018-07-10)
최대 1,766.52₽ (2020-06-08)
사라 토프 정유소
배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당지급액 수익률 출처
2021-07-06 2021-07-07 2021-08-11 1,132.93₽ 6.92% FM
2020-06-08 2020-06-09 2020-07-14 1,766.52₽ 9.15% FM
2019-07-08 2019-07-09 2019-08-13 1,490.13₽ 11.02% FM
2018-07-10 2018-07-11 2018-08-15 1,035.34₽ 8.69% FM
2017-07-12 2017-07-13 2017-08-17 1,051.46₽ 10.57% FM
2016-07-12 2016-07-13 2016-08-17 1,734.32₽ 0.0% FM
2015-07-07 2015-07-08 2015-08-12 1,713.22₽ 0.0% FM
2014-07-07 2014-07-08 2014-08-12 998.77₽ 0.0% FM
2013-05-06 2013-05-07 2013-06-11 804.96₽ 0.0% FM
2012-05-04 2012-05-05 2012-06-11 471.64₽ 0.0% FM
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

배당금액 배당수익률(평균가 대비) EPS 배당성향
2021 1,133₽ 6.92 % 6 %
2020 1,767₽ 9.15 % 16 %
2019 1,490₽ 11.02 % 8 %
2018 1,035₽ 8.69 % 7 %
2017 1,051₽ 10.57 % 10 %
2016 1,734₽ 0.00 % 16 %
2015 1,713₽ 0.00 % 10 %
2014 999₽ 0.00 % 6 %
2013 805₽ 0.00 % 8 %
2012 472₽ 0.00 % 6 %
확대