Global Water Resources, Inc.

免費禁用廣告
收藏 夾

提供水,废水和循环水公用事业服务

 • GWRS 股票代號
 • NASDAQ 交換
 • 50 僱員
2
 • $9,93, $-0,28 (-2,74%) 以前關閉
 • 42 690 上一卷
 • $8,51 / $14,99 52週(low / high)
 • -33,76% 52周高點下跌
 • 2020-05-22 更新
 • 2,66% 股息收益率(trailing)
 • 0,24% 股息收益率(forward)
 • 10 684 363 自由浮動
 • 22 537 000 流通股
 • 123,15 P/E
 • 235,51 M 市值
免費禁用廣告

財務數據

該信息不是100%的最新信息。 可能有錯誤或缺少某些內容。 通常缺少一些東西,幾乎沒有錯誤,但是我不能排除它們。 現在,我正在尋找高質量信息的供應商,但是到目前為止,我發現價格昂貴(每年約2000美元)。
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
總收入
35,47M 35,52M 31,21M 29,80M 31,96M
收益成本
17,27M 15,70M 14,46M 14,32M 17,47M
毛利
18,20M 19,82M 16,75M 15,48M 14,48M
研究與開發
出售一般和管理員
運營開支
28,51M 26,25M 23,86M 24,53M 25,43M
營業收入
6,96M 9,27M 7,34M 5,27M 6,53M
其他收入支出淨額
-3,58M -4,38M -3,39M -9,61M 35,46M
EBIT
6,96M 9,27M 7,34M 5,27M 6,53M
利息收入
5,39M 5,26M 5,13M 11,87M 8,30M
稅前收入
3,39M 4,89M 3,95M -4,34M 41,99M
所得稅
1,16M 1,78M -601,00K -1,49M 20,62M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
淨收入
2,22M 3,10M 4,55M -2,85M 21,36M
淨收入基本
2,22M 3,10M 4,55M -2,85M 21,36M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
當前現金
7,51M 5,25M 20,50M
短期投資
應收款
4,11M 1,89M 1,96M 1,80M 1,63M
庫存
其他流動資產
675,00K 686,00K 700,00K 819,00K 4,02M
當前資產
12,29M 17,33M 9,67M 24,74M 18,72M
長期投資
1,58M 520,00K 781,00K 708,00K 9,86M
物業設備
233,55M 227,06M 213,46M 200,49M 194,15M
商譽
4,40M 2,64M
無形資產
12,55M 12,97M 12,77M 12,77M 12,77M
其他資產
1,73M 1,94M 1,89M 110,00K 2,47M
總資產
266,11M 262,46M 238,57M 238,82M 237,98M
應付賬款
992,00K 604,00K 321,00K 1,79M 1,32M
當前長期債務
117,00K 47,00K 8,00K 25,00K 1,99M
其他流動負債
8,99M 8,93M 8,65M 9,09M 7,35M
總流動負債
10,10M 9,58M 8,98M 10,90M 10,66M
長期債務
114,66M 114,51M 114,36M 114,32M 104,65M
其他負債
111,76M 106,16M 97,26M 96,03M 98,44M
少數權益
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
負債總額
241,44M 234,59M 223,71M 223,63M 217,91M
普通股
21,54M 21,47M 19,63M 19,58M 19,41M
留存收益
376,00K -4,52M -1,60M
庫存庫存
11,72M 11,74M 11,58M 11,06M
資本盈餘
24,46M 27,66M 14,29M 19,51M 21,66M
股東權益
24,67M 27,87M 14,86M 15,19M 20,06M
有形淨資產
-11,25M -4,54M -12,07M -11,74M -6,87M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
淨收入
2,22M 3,10M 4,55M -2,85M 21,36M
折舊
8,35M 7,47M 6,91M 6,28M 8,21M
應收款變動
-2,21M 64,00K -154,00K -172,00K
庫存變化
現金找零
-4,10M 7,51M -15,25M 8,99M 4,94M
現金流量
11,57M 11,31M 11,14M 1,90M 4,25M
資本支出
-11,19M -4,79M -20,89M -8,59M -3,36M
投資
-8,47M -208,00K 154,00K -70,00K
投資其他活動
-64,00K -12,75M
總投資現金流量
-10,06M -13,33M -21,00M -6,17M 51,97M
已付股息
-6,17M -5,79M -5,40M -5,04M -27,61M
淨借款
-108,00K -30,00K -84,00K 113,86M -23,59M
其他籌資現金流量
247,00K -79,00K -280,00K -101,12M 383,00K
現金流量融資
-5,61M 9,53M -5,39M 13,26M -51,28M
匯率影響

股息

股息代表公司上一期利潤的一部分。 該公司在其所有者 - 股東之間分配它們。 企業可以支付股息,但他們沒有義務。 用於計算股息的方法在公司的股息政策或章程中有所描述。 計算原理越清晰越透明,投資者越愛公司。 許多因素會影響是否支付股息。 主要是大股東融資和稅收優化的需要。 因此,如果基金或國家支持組織中的國家是股東之一,則實際支付定期股息。 情況也是如此,但在較小的程度上,在一個企業主發生嚴重的債務負擔的情況下。

單獨討論公司財務指標,業務發展前景,支付歷史和當前股價時的股息抽象金額是沒有意義的。 重要的是分析和理解股息支付的原因,並對異常高的股息收益率持懷疑態度。 這可能是一次性例外情況。 您可以在 Global Water Resources, Inc. 下面的付款後找到有關股息,歷史股息收益率和股票價格回收的信息。

免費禁用廣告

股息歷史

在編制投資者尋求獲得固定收益的投資組合時,股息支付歷史很重要。 如果公司可以支付穩定的款項,這表明公司處於良好的狀態。 管理層和主要業務所有者可能會拒絕支付股息,而是選擇分配利潤以減少信貸承諾或投資新項目。 但是,增加股息的穩定支付歷史的存在是公司上限的一個羽毛。 一些發行人每年或每季度支付2次股息,這為股東創造了不變的現金流。 這進一步提高了股價。 Global Water Resources, Inc. 的股息支付統計數據和這些支付金額列於下表和圖表中。

五年統計: 2015-2020

付款頻率,每年幾次 8
增長的持續時間,年數 0
付款的穩定性 0,8
股息增長的穩定性 0,0
股息增長, 簡單
股息增長, CAGR
平均股息 $0,02
每年平均股息 $0,23
平均股息收益率 0,24 %
年平均股息收益率 2,48 %
最低要求 $0,02 (2016-06-30)
最大值 $0,02 (2019-12-30)
股息歷史, Global Water Resources, Inc. (GWRS)
申報日期 除息日 記錄日期 付款日期 頻率 支付金額 產量
2020-04-30 2020-05-14 2020-05-15 2020-05-29 monthly $0,02 -
2020-03-31 2020-04-15 2020-04-16 2020-04-30 monthly $0,02 -
2020-02-28 2020-03-16 2020-03-17 2020-03-31 monthly $0,02 -
2020-01-31 2020-02-13 2020-02-14 2020-02-28 monthly $0,02 0.2%
2019-12-30 2020-01-16 2020-01-17 2020-01-31 monthly $0,02 0.19%
2019-11-06 2019-12-13 2019-12-16 2019-12-30 monthly $0,02 0.18%
2019-10-31 2019-11-08 2019-11-12 2019-11-26 monthly $0,02 0.18%
2019-09-30 2019-10-16 2019-10-17 2019-10-31 Monthly $0,02 0.2%
2019-07-31 2019-08-14 2019-08-15 2019-08-29 Monthly $0,02 0.2%
2019-06-28 2019-07-16 2019-07-17 2019-07-31 Monthly $0,02 0.19%
2019-04-30 2019-05-16 2019-05-17 2019-05-31 Monthly $0,02 0.25%
2019-02-28 2019-03-14 2019-03-15 2019-03-29 Monthly $0,02 0.24%
2019-01-31 2019-02-13 2019-02-14 2019-02-28 Monthly $0,02 0.25%
2018-12-28 2019-01-16 2019-01-17 2019-01-31 Monthly $0,02 0.25%
2018-11-08 2018-12-13 2018-12-14 2018-12-28 Monthly $0,02 0.23%
2018-10-30 2018-11-13 2018-11-14 2018-11-30 Monthly $0,02 0.23%
2018-09-28 2018-10-15 2018-10-16 2018-10-30 Monthly $0,02 0.21%
2018-08-30 2018-09-13 2018-09-14 2018-09-28 Monthly $0,02 0.22%
2018-08-08 2018-08-15 2018-08-16 2018-08-30 Monthly $0,02 0.24%
2018-06-29 2018-07-13 2018-07-16 2018-07-30 Monthly $0,02 0.25%
2018-05-30 2018-06-14 2018-06-15 2018-06-29 Monthly $0,02 0.25%
2018-04-30 2018-05-15 2018-05-16 2018-05-30 Monthly $0,02 0.26%
2018-03-29 2018-04-13 2018-04-16 2018-04-30 Monthly $0,02 0.26%
2018-02-28 2018-03-14 2018-03-15 2018-03-29 Monthly $0,02 0.26%
2018-01-30 2018-02-13 2018-02-14 2018-02-28 Monthly $0,02 0.28%
2017-12-29 2018-01-12 2018-01-16 2018-01-30 Monthly $0,02 0.26%
2017-11-09 2017-12-14 2017-12-15 2017-12-29 Monthly $0,02 0.25%
2017-10-31 2017-11-15 2017-11-16 2017-11-30 Monthly $0,02 0.24%
2017-09-29 2017-10-16 2017-10-17 2017-10-31 Monthly $0,02 0.25%
2017-08-31 2017-09-14 2017-09-15 2017-09-29 Monthly $0,02 0.25%
2017-07-31 2017-08-15 2017-08-17 2017-08-31 Monthly $0,02 0.24%
2017-06-30 2017-07-13 2017-07-17 2017-07-31 Monthly $0,02 0.24%
2017-05-10 2017-06-14 2017-06-16 2017-06-30 Monthly $0,02 0.23%
2017-04-28 2017-05-15 2017-05-17 2017-05-31 Monthly $0,02 0.24%
2017-03-31 2017-04-11 2017-04-13 2017-04-28 Monthly $0,02 0.25%
2017-02-28 2017-03-15 2017-03-17 2017-03-31 Monthly $0,02 0.26%
2017-01-31 2017-02-10 2017-02-14 2017-02-28 Monthly $0,02 0.26%
2017-01-04 2017-01-12 2017-01-17 2017-01-31 Monthly $0,02 0.28%
2016-11-14 2016-12-13 2016-12-15 2016-12-29 Monthly $0,02 0.25%
2016-10-31 2016-11-14 2016-11-16 2016-11-30 Monthly $0,02 0.26%
2016-09-30 2016-10-13 2016-10-17 2016-10-31 Monthly $0,02 0.28%
2016-08-31 2016-09-14 2016-09-16 2016-09-30 Monthly $0,02 0.27%
2016-07-29 2016-08-15 2016-08-17 2016-08-31 Monthly $0,02 0.28%
2016-06-28 2016-07-13 2016-07-15 2016-07-29 Monthly $0,02 0.26%
2016-05-31 2016-06-14 2016-06-16 2016-06-30 Monthly $0,02 0.23%
展開
免費禁用廣告

股價回收歷史

要獲得股息,您必須是公司股東在公司董事會確定的特定日期。 該日期是股東登記簿或"股息截止"的結束。 在停產後的第二天,股票價格下跌了大約宣布的股息金額。 這就是"股息差距"。 投資者總是對以下問題感興趣:公司的股票從這一下跌中恢復的速度有多快? 公司支付股息的頻率越高,股價就越快恢復。 許多因素影響股息差距的彌合速度:公司發布的新聞,預期報告數據,公司管理層和大股東購買/出售股票,行業事件等。歷史數據有多快 過去 Global Water Resources, Inc. 股價已經回升,如下表所示:

股價回收歷史, Global Water Resources, Inc. (GWRS)
除息日 支付金額 股價 股票價格恢復的天數
2020-05-14 $0,02 - -
2020-04-15 $0,02 $10,50 16
2020-03-16 $0,02 - -
2020-02-13 $0,02 - -
2020-01-16 $0,02 - -
2019-12-13 $0,02 - -
2019-11-08 $0,02 - -
2019-10-16 $0,02 - -
2019-08-14 $0,02 $11,37 1
2019-07-16 $0,02 - -
2019-05-16 $0,02 $9,54 1
2019-03-14 $0,02 $9,55 1
2019-02-13 $0,02 $9,18 2
2019-01-16 $0,02 $9,77 1
2018-12-13 $0,02 $10,34 183
2018-11-13 $0,02 $10,50 1
2018-10-15 $0,02 $10,54 1
2018-09-13 $0,02 $10,08 4
2018-08-15 $0,02 $9,94 1
2018-07-13 $0,02 $9,41 5
2018-06-14 $0,02 $9,14 4
2018-05-15 $0,02 $9,02 1
2018-04-13 $0,02 $8,89 3
2018-03-14 $0,02 $9,20 41
2018-02-13 $0,02 $8,90 1
2018-01-12 $0,02 $8,78 4
2017-12-14 $0,02 $9,30 1
2017-11-15 $0,02 $9,77 1
2017-10-16 $0,02 $9,70 1
2017-09-14 $0,02 $9,80 60
2017-08-15 $0,02 $9,25 1
2017-07-13 $0,02 $9,81 1
2017-06-14 $0,02 $9,81 2
2017-05-15 $0,02 $8,58 4
2017-04-11 $0,02 $8,71 1
2017-03-15 $0,02 $8,72 2
2017-02-10 $0,02 $8,36 3
2017-01-12 $0,02 $9,08 1
2016-12-13 $0,02 $8,42 2
2016-11-14 $0,02 $7,80 2
2016-10-13 $0,02 $7,72 1
2016-09-14 $0,02 $7,85 1
2016-08-15 $0,02 $7,99 1
2016-07-13 $0,02 $9,00 1
2016-06-14 $0,02 $7,50 1
展開
免費禁用廣告

歷史年度股息數據和增長

在選擇購買股票時,投資者對公司經理和主要股東如何看待股息支付感興趣。 是否支付了前幾年的股息,如果是,那麼在何種程度上支付? 什麼是股息收益率,即支付時股息和股票價格的比率? 是否傾向於以絕對值和每年的百分比增加股息金額? 對於投資者而言,這是對公司可靠性和穩定性的證明。 如果公司在多年的時間內支付了股息,那麼支付金額將會增加。 這與股東建立了信任關係,對公司的整體形象產生了積極影響。 下表顯示了 Global Water Resources, Inc. 的付款歷史和股息收益率:

歷史年度股息數據和增長, Global Water Resources, Inc. (GWRS)
最後股價 平均股價 紅利總和 股息收益率(平均價格) 股息收益率(按最後價格計算)
2020 $9,93 $11,72 $0,12 1,03% 1,21%
2019 $13,24 $10,41 $0,22 2,07% 1,63%
2018 $10,14 $9,59 $0,28 2,96% 2,80%
2017 $9,34 $9,22 $0,27 2,98% 2,94%
2016 $9,10 $7,98 $0,15 1,91% 1,68%

SWOT

SWOT分析是一種允許您對公司進行全面的快速概述的技術。 查看業務的優勢和劣勢,並評估外部機會和威脅。 分析結果很清楚,它將幫助您做出正確的決定。 註冊用戶可以為任何發行人編制SWOT分析。 但應該理解,事實如何在圖上分佈可能是主觀的。 例如,做出大量資本支出的決定可能是當今公司的一個弱點,但它們可能在未來提供增長機會和競爭優勢。 或者,如果州作為股東參與,那麼這是穩定性和可靠性的保證。 但是,這一因素可能會限制公司的發展並使其面臨地緣政治風險。

免費禁用廣告
免費禁用廣告

新聞 Global Water Resources, Inc.

免費禁用廣告