GPIC: 배당금 & 이력, 배당락일, Gaming Partners International 수익률
광고하는

Gaming Partners International 배당 2021

2 평가
요약 뉴스
배당신뢰도 0.7
배당률 Trailing
0.00%
배당률 Forward
배당성향
5개녕평균수익률
1.19%
배당안정성
0 %
배당성장안정성
0 %

배당관련 최신 자료 21/11/27 00:37

배당지급내역

5개년 통계: 2016-2021

배당지급주기, 연간지급횟수 1.0
성장기간, 연수(햇수) 0.0
배당안정성 0 %
배당성장안정성 0 %
단순배당성장률
연평균배당성장률, CAGR
평균배당 $0.12
연간평균배당 $0.12
평균배당률 1.01%
평균연배당률 1.19%
최소 $0.12 (2016-11-29)
최대 $0.12 (2016-11-29)
Gaming Partners International
배당선언일 배당락일 주주명부확정일 배당금 지급일 배당주기 배당지급액 수익률 출처
2018-11-30 2018-12-07 2018-12-10 2018-12-21 Other $0.12 0.92%
2017-11-27 2017-12-07 2017-12-08 2017-12-22 Other $0.12 1.09%
2016-11-22 2016-11-29 2016-12-01 2016-12-12 Other $0.12 1.02%
2012-12-06 0.182
2011-11-28 0.183
2010-12-09 0.182
2009-12-10 0.125
2006-11-22 0.125
2005-11-17 0.1
확대

배당주 및 성장률관련 히스토리 데이터(연간 기준)

직전주가 평균주가 배당금액 배당수익률(평균가 대비) 배당수익률(직전가 대비) EPS 배당성향
2018 13$ 9.4$ 0.1$ 1.27 % 0.92 %
2017 11$ 11$ 0.1$ 1.11 % 1.07 %
2016 12$ 10.0$ 0.1$ 1.20 % 1.02 %
2012 0.18$
2011 0.18$
2010 0.18$
2009 0.13$
2006 0.13$
2005 0.1$
확대

주가회복 히스토리

Gaming Partners International
배당락일 배당지급액 주가 주가회복기간
2018-12-07 $0.12 $13.00 6
2017-12-07 $0.12 $10.40 1
2016-11-29 $0.12 $11.62 1
2012-12-06 0.182 - -
2011-11-28 0.183 - -
2010-12-09 0.182 - -
2009-12-10 0.125 - -
2006-11-22 0.125 - -
2005-11-17 0.1 - -
확대